Gobby  Fehér  Gyula

A repülő Vucsidol

Forgatókönyv


A forgatókönyv Csáth Géza, Havas Emil és Munk Artúr regényének felhasználásával készült.

Keserű, csupán kissé történelmi komédia

Szereplők:

Francziskovics Sztipán, a repülőgép feltalálója

Mándó, a felesége

Katica, a lánya

Arthur Gride, angol mérnök    Kasza József, polgármester

Bíró Károly polgármester       Siflis Zoltán, tanácstag

Szalay, a főkapitány               Szabó, szintén

Dr. Dembitz, a főügyész         Vunjak, szintén

Brown, angol bankár              Kapitány, rendőrfőnök

James, banktisztviselő            Dédunoka, Sztipán rokona

Erdőssy, a Főgimnázium tanára

Birkáss

Antunovits                             Rendőrök, kocsisok, rikkancsok

Pertich                                   Újságírók, járókelők, kémek

Medgyánszky                         Sörivók, szomszédok, bicskások

Polyákovics

Kovach

Jeney

Mamusich

Antunovits

Regényi

Vojnich

Reisner, szabadkai polgárok

Békeffy, a Színkör elnöke

Kosztolányi, a Főgimnázium igazgatója

Özv. Almássyné

Birkássné, műkedvelők

Abrasevich, szavalóművész

Prépost

Bölcskey, a Múzeum igazgatója

Somogyi, fürdőmester

Marodics

Kulka, titkosrendőrök

Medgyánszky

Ifj. Regényi

Pertich, kérők

Jócó, vucsidoli szomszéd

Júle, a felesége

Mukits, képviselő

Angol tábornok

Nánay, kereskedő

Janka, divatszabó

1. FŐCÍM


A film FŐCÍME alatt repülőgépről vagy

helikopterből készült felvételek.

Először a szabadkai Városházát látjuk.

A torony gyorsan közeledik, majd az épület

felső szintje látszik, aztán a város látképe.

Vigyázni kell, hogy a kép ne árulja el a mát.

Sárguló búzamezők fölött száguldunk, aztán

a palicsi nádas, majd a tó vize fölött.

Látszik a híres és jellegzetes palicsi Víztorony,

aztán ismét a mezők, majd egy picike falu.

Régi házak, nádtetők és poros utca.

A kis falu a Vucsidol.


2. A NAGY TALÁLMÁNY

KÜLSŐ.


1905. áprilisa.

A városháza toronyórája.

Négyet üt.

Az Otthon Kávéház előtti asztalok.

Egy öreg bácsi hatalmas vörös kendőbe

kötött valamit cipel. Mikor a kávéház asztalai

mellé ér, megbillenti a kalapját.

                              SZTIPÁN: Jó napot, uraim!

Az asztaltársaság tagjai közül csak

egy köszön vissza.

                               MAMUSICH: Jó napot, Sztipán bácsi.

Az öreg elhalad.

                               Ez az öreg Sztipán Vucsidolból. Kitűnő kortesem

                               volt. Azóta nem láttam. Nem tudom, mi a fenét

                               keres a városban.

Az öreg a Városháza elé ér.

A kapun nem lehet bemenni, mert a

rendőrök két részeget akarnak betolni

talicskával. A két részeg keresztben fekszik.

A kapuban posztoló rendőr nevetve nézi

kollégái kínlódását.

                               SZTIPÁN: Hé! A polgármester úrral akarok beszélni.

                               RENDŐR: Nincs hivatalos óra. Gyüjjön kora reggel.

                               SZTIPÁN: Engem külön kihallgatáson fogad.

                               RENDŐR: Próbájja meg.

A két részeget becipelték,

Sztipán felmászik a lépcsőn.

Az ajtón felirat: Bíró Károly polgármester.

Kopog.

Erre hatalmas éljenzés hallatszik

Visszahőköl.

Megint kopog.

Megint hatalmas éljenzés hallatszik.

Némi tétovázás után harmadszor is kopog.

                               BIRÓ: (hangja) Szabad!


3. A POLGÁRMESTER ÉLMÉNYE

BELSŐ.


Sztipán belép a hivatalba, ahol egy

küldöttség tagjai tartózkodnak.

Már elmenőben. A polgármester

elemében van, még egy szónoklat.

                               Tisztelt küldöttség! Nem szeretek magamról beszélni.

                               Nem szeretek ígéretek tenni. Nem szeretek szónokol-

                               ni. Szeretek cselekedni. Szeretem az ígéretemet

                               betartani. Szeretem a város javát mindenek fölé

                               helyezni. A kérést megvizsgálandom, ha lehet,

                               teljesítendem.

A küldöttség zajosan helyesel.

                               KIABÁLÁS: Úgy van! Éljen a polgármester!

A polgármester kezet fog az

öttagú küldöttséggel, majd

becsukja mögöttük az ajtót.

Megtörli a homlokát.

                               BÍRÓ: Mit óhajt?

Sztipán óvatosan az asztalra

helyezi a batyut, majd a belső

zsebéből egy  nagy lepedő papírt vesz elő.

                               SZTIPÁN: Kérvényt hoztam.

A polgármester elveszi, szemüveget tesz

föl, olvassa.

                               BÍRÓ: Maga az a Francziskovics István?

                               SZTIPÁN: Én vagyok.

A polgármester körüljárja, mint egy

csodát vagy egy őrültet szokás.

                               BÍRÓ: Azt írja, hogy feltalálta a repülőgépet.

Sztipán büszke.

                               SZTIPÁN: Feltaláltam.

                               BÍRÓ: Azt írja, hogy elkészítette a mintáját.

                               SZTIPÁN: Elkészítettem.

                               BÍRÓ: Azt írja, hogy ötvenezer koronát kér a

                               teljes nagyságú repülőgép kidolgozására.

                               SZTIPÁN: Ötvenezer korona elég lesz.

                               BÍRÓ: Azt írja, hogy a minta is irányítható.

                               SZTIPÁN: Teljesen megbízható.

                               BÍRÓ: Azt írja, hogy hajlandó bemutatni.

                               SZTIPÁN: Hajlandó vagyok.

A polgármester kétkedve figyeli.

Kitör.

                               BÍRÓ: Hát mutassa meg! Hadd látom. Mutassa.

Az öreg az asztalhoz sétál.

Óvatosan szétbontja a kendőt.

A kendő fölött egy kisméretű repülőmodell.

Abban különbözik a mai gépektől, hogy

a szárnyát mozgatja, mint a madár.

Van propellerje elől is, hátul is.

A polgármester elképedve nézi.

Sztipán büszkén mutatja.

                               SZTIPÁN: Ezt kell megcsinálni nagyban, akkor

                               több embert tud vinni.

                               BÍRÓ: Szép. Nagyon… Érdekes. De az ötvenezer

                               korona sok pénz.

                               SZTIPÁN: Nem kívánom ingyen. Viszont még

                               pontos számításokat kell végeztetni, alkatrészeket

                               elkészíteni. Mérnökök munkája szükséges.

                               Vucsidolon a kovács nem tud segíteni.

A polgármester az ujja hegyével

megérinti a gépet, aztán elkapja a

kezét, mintha megsütötte volna.

Sztipán mosolyog. SZTIPÁN: Egy angol mérnök teljes évi fizetése

                               is benne van  a kalkulációban. Megígérte, hogy

                               hogy eljön, de ingyen nem várhatom tőle.

A polgármester eltátja a száját.

                               BÍRÓ: Egy angol mérnökkel levelezik.

                               SZTIPÁN: Már így is sokat segített a tanácsaival.

A polgármester megint a gép fel

nyúl, de nem meri bántani.

                               BÍRÓ: Azt állítja, hogy ez repül.

                               SZTIPÁN: Arra megy, amerre én akarom. Akarja

                               látni?

A polgármester hevesen bólogat.

                               BÍRÓ: De még mennyire. Akarom. Persze, hogy

                               akarom.

Az öreg beállítja a gép egyik

műszerét. Aztán gyufát vesz elő.

                               BÍRÓ: Nem robban?

                               SZTIPÁN: Ne féljen, polgármester úr. Most fel

                               fog menni az ablak sarkáig, aztán visszaereszkedik

                               az asztalra. Csak tessék nyugton figyelni.

Az öreg meggyújtja a gázt.

A polgármester egyáltalán nem nyugodt.

                               BÍRÓ: Mégse madár ez. Nem is méhecske.

                               Mitől zümmög?

Sztipán mosolyog.

                               SZTIPÁN: A motor dolgozik. Üljön le, figyeljen.

De a polgármester nem ül le.

Sztipán átkapcsol egy kis kart,

süvítő zaj hallatszik,

a gép fölröpül a levegőbe. Bíró

polgármester villámgyorsan a földre

veti magát. Onnan pislog fölfelé.

A gép köröz a szobában, neki indul a

saroknak, az ablak felé száll.

A polgármester feje megjelenik az

asztal széle felett, onnan követi

a modell röptét. Az visszaér az

asztalhoz, mire a polgármester

nyüszítve az asztal alá bújik.

A gép leereszkedik, Sztipán odalép.

                               SZTIPÁN: Megállítom.

Kikapcsol rajta egy gombot.

A gép áll az asztalon.

A polgármester lassan feltápászkodik.

Nézi a gépet.      

Mechanikusan.

                               BÍRÓ: Én nem szeretek sokat beszélni.

                               SZTIPÁN: A további munkához pénz kell.

                               BÍRÓ: Én nem szeretek ígérgetni.

Sztipán bebugyolálja a modellt.                           

                               Én nem szeretek szónokolni.

                               SZTIPÁN: No, akkor másutt kereskedem.

                               BÍRÓ: Én nem szeretek hencegni…

                               SZTIPÁN: Isten áldja, polgármester úr!

                               BÍRÓ: Én csak a város érdekét nézem…

                               Mit beszélek? Várjon! Holnap tanácsülés

                               lesz. Jöjjön el tíz órára. Be kell mutatni

                               a mintát, úgysem hinné

                               el senki a szavamat.

                               SZTIPÁN: Jól van. Holnap itt leszek.

Sztipán elindul.

A polgármester maga elé dünnyögi.

                               BÍRÓ: Én mindig betartom a szavam… Miket

                               beszélek? Viszontlátásra, Sztipán bácsi!

Mire fölnéz, üres a terem.


4.     A VÁROSI TANÁCS VIHAROS ÜLÉSE

BELSŐ.


A tanács ülése folyamatban van.

A tagok mindegyikének véleménye van.

                               ERDŐSSY: Én kérem szépen, gimnázium tanár

                               vagyok.

Türelmetlen arcok.

                               TÖBBEN: Tudjuk, tudjuk!

                               ERDŐSSY: Nem tudhatok mindent az áramlás-

                               elméletről. De nekem nagyon furcsa, hogy vucsi-

                               doli parasztember találja fel a repülőgépet. Meggyő-

                               ződésem, hogy inkább az ötvenezer korona bezse-

                               belése a cél, mintsem az aerodinamika törvényeinek

                               megreformálása.

A polgármester leinti.

                               BÍRÓ: Kérem, az én szavam garantálja, hogy az

                               masina repül.

A tagok zajonganak.

Egyikük fölugrik.

                               BIRKÁSS: A madár az repül. A tehén nem. Miként

                               tudna egy szilárd anyagból álló szerkezet a levegő-

                               ben fönnmaradni? Ennek megválaszolására egy

                               eminens tagokból álló bizottság megválasztását

                               javasolom.

A polgármester csenget.

                               BÍRÓ: Uraim, repül vagy nem repül, az nem kérdés.

                               Azt megnézzük. Saját szemükkel győződhetnek meg

                               a tényállásról. Helyeslik?

A tagok zajosan.

                               BIRKÁSS: Azt szeretném én látni.

                               ERDŐSSY: A huszadik századba léptünk, uraim.

                               Sok minden változott, de a természet örök törvényei

                               megmaradtak. Ezt én garantálom.

Kiabálás.

A polgármester csenget.

                               BÍRÓ: Hajdú!

A hajdú előáll a sarokból.

                               HAJDÚ: Igenis!

                               BÍRÓ: Vezesse be a folyosóról az öreg Sztipánt.

                               HAJDÚ: Igenis, polgármester úr!


5. SZTIPÁN GÉPE TÉVEDÉS ÁLDOZATA LESZ

BELSŐ.


Sztipán a folyosón üldögél.

A hosszú folyosó végén két rendőr posztol.

A sarkon befordul a főkapitány.

Kardját csörömpölve húzza a kövön.

Mikor meglátja Sztipánnál a vörös

csomagot, kimered a szeme.

                               SZALAY: Maga mit keres itt?

                               SZTIPÁN: Ezt a gépet hoztam.

                               SZALAY: Maga szocialista?

                               SZTIPÁN: Micsoda? Nem értem, kérem.

A főkapitány odainti a rendőröket.

                               SZALAY: Fiúk, hozzám!

A rendőrök rohannak.

                               Elkobozni a bombát! Lefogni az öreget.

A két rendőr visszahőköl.

Nem mernek a bombához nyúlni.

                               Pista, te elveszed. Parancs!

A Pista nevű reszkető  kézzel

veszi el az ellenkező Sztipántól

a csomagot.

                               Az esőshordóba vele. Szaladj! A víz talán lefojtja

                               A robbanótöltetet.

A rendőr rohan.

                               Szóval, maga szocialista. János, megfogja, sehova

                               se engedi! Amíg referálok a polgármester úrnak,

                               addig szigorú őrizetbe vegye!

A rendőr megragadja az öreget.

                               RENDŐR: Igenis!

Szalutál, közben elengedi Sztipánt.

A rendőrkapitány int.

Újra elkapja Sztipán karját.


6. A TANÁCS NEM LÁTJA A REPÜLÉST

BELSŐ.


Az ajtón a hajdú ki, a főkapitány be.

Az élmény hatása alatt rögtön az

ajtóból referál.

                               SZALAY: Mégiscsak borzasztó, amit ezek a szocia-

                               listák művelnek. Képzeld el, most koboztam el az

                               egyiknek a bombáját. Itt ült az ajtóban egy vörös

                               csomaggal.

Általános megdöbbenés a tagok

között.

                               Az én eszemen azonban nem járt túl. Már rég mon-

                               dogatom, hogy az arcképeiket össze kell gyűjteni.

                               Akkor az őrszemek is felfedeznék őket időben.

A polgármester elhűlt.

                               BÍRÓ: Egy vörös kendőbe volt kötve?

A főkapitány büszkén.

                               SZALAY: Képzeld. Mint a zászlójuk.

A polgármester dühösen.

                               BÍRÓ: Az a repülő volt, amit az egész tanács

                               kíváncsian vár. Azonnal hozasd vissza! Azonnal!

A főkapitány megsértődik.

                               SZALAY: De kérlek, ezt a hangot…

                               BÍRÓ: Szaladj, amíg össze nem törik! Szaladj, ha

                               tudsz a hasadtól!

A főkapitány kifordul az

ajtón.


7. A GÉP CSÖPÖG

BELSŐ.


A tanács asztalán fekszik a vörös

Kendő, rajta a modell. Csurog belőle

a víz. Sztipán letörten nézegeti.

                               SZTIPÁN: Kérem, ide többet nem jövök.

Fölemeli a gépet, a víz ömlik

a  főkapitány csizmájára.

                               Itt hagyom a névjegyemet, ha a város szeretne

                               részt venni az üzletben, majd jelentkeznek

                               nálam.

Az öreg egy névjegyet dob az

asztalra. A polgármester megkérdezi.

                               BÍRÓ: Azért talán nem ment tönkre?

                               SZTIPÁN: A kazán és négy légsűrítő tele van vízzel.

                               Napokig tart, amíg kiszárítom és újra összeszerelem.

Az öreg összehajtja a kendőt.

Hóna alá veszi a gépet, kimegy.

                               BÍRÓ: No, ez itt hagyott bennünket.

A főkapitány vállat von.

                               SZALAY: Tévedni emberi dolog, kérem. Mire leértem,

                               a bombát már ledugták az esőshordó fenekére.

                               BÍRÓ: Miféle bombát?

                               SZALAY: Akarom mondani, ezt a fránya repülőmasi-

                               nát, vagy mit.

A polgármester int.

                               BÍRÓ: Folytatjuk a napirendi pont tárgyalását.

A főügyész jelentkezik.

                               Főügyész úr, mit óhajt?

                               DEMBITZ: Azt hiszem, nem térnek el a vélemények

                               abban, hogy most a világtörténelem nagyítóüvege

                               ránk van irányozva. Ránk van irányozva abban az

                               esetben, ha a dolog beválik. Ha nem sül el, uraim,

                               akkor ez a mai tanácsülés a többi tanácsüléstől

                               semmit se különbözik, hogy ne mondjam, abszo-

                               lút érdektelensége által tűnik ki.

A tagok sugdolóznak.

                               BIRKÁSS: Meddig fecseg ez?

                               ERDŐSSY: Sohasem beszél hatvan percnél

                               kevesebbet.

Fölnéznek a fali órára.

Az hirtelen előre szalad hatvan

percet.

                               DEMBITZ: A repülőgép történetére nem akarok

                               még csak rövid visszapillantást se tenni, hogy

                               ne raboljam el drága idejüket. Legyen szabad

                               azonban, és előre bocsánatot kérek, ha száraz

                               lesz az okfejtésem, legyen szabad konstatálnom,

                               hogy a repülőgépeknek két fajtáját különböztetjük

                               meg. Az egyik a léggömb. A másik viszont a repülő.

Az óra még hatvan percet szalad előre.

A tagok többsége alszik.

                               Technikai részletekkel főügyészi elfoglaltságom

                               miatt nemigen van időm, de annyi ismerettel

                               rendelkezem, hogy kijelentsem, Francziskovics

                               repülőgépe egy mechanikai erővel dolgozó gép.

A polgármester az asztalra csap.

                               BÍRÓ: Drága barátom, van valami javaslata?

                               DEMBITZ: Tavaly volt szerencsém részt venni a

                               budapesti aeronauták klubjának fényes bankettjén.

                               Ott sokféle dolgot megtanultam. Az előétel például

                               sült rizs volt. Evett itt már valaki ilyen előételt?

                               Megtanultam, hogy ízletes és nagyon tápláló. A

                               főszakács elmondta, hogy amennyiben ezt elfo-

                               gyasztják a résztvevők, sokkal kevesebb fogyik a

                               a főételekből. Mert a rizs, mint tudják, uraim…

A polgármester arca rángatózik.

                               BÍRÓ: Kedves főügyész úr! Még húsz napirendi

                               pontot kell ma megvitatnunk. Ha nem fogja

                               mondanivalóját rövidebbre, Sztipán bácsi már

                               a mennyekben röpköd, mire mi hazamegyünk.

Dembitz megsértődik.

                               DEMBITZ: Kérem, polgármester úr, én abba

                               is hagyhatom. Éppen a … a legfontosabbnál, a

                               minél is…

Birkáss nem bírja ki.

Bekiabál.

                               BIRKÁSS: A rizsfelfújtnál tartott.

                               DEMBITZ: Miféle rizsfelfújt?

                               BIRKÁSS: A rizs fontossága a főszakács inter-

                               pretációjában.

Dembitz révetegen néz maga elé.

                               DEMBITZ: No, igen. A budapesti aeronauták ki-

                               mondták, hogy a repülés problémája a mechanikus

                               repülőgép. Miután pedig a dolog szakszerű oldalát

                               kimutattam, térjünk rá a lényegre.

A polgármester csenget.

                               BÍRÓ: Halljuk a lényeget!

Többen fölkiáltanak.

                               TÖBBEN: Halljuk! Halljuk.

                               DEMBITZ: Azt javaslom, ne fizessünk az angol

                               mérnöknek semmit. Ezzel 11.000. koronát megspóro-

                               lunk. A számításokat bízzuk Csajkás Mihály és

                               Osztrogonátz János főgimnáziumi tanárokra. Őket

                               felülbírálja majd Kosztolányi Árpád főgimnáziumi

                               igazgató.

Többen tapsolnak.

Erdőssy fölpattan.

                               ERDŐSSY: Már megbocsássanak. Én is ezt akar-

                               tam javasolni. De szerintem mindenképpen ki kell

                               nevezni egy bizottmányt, amelynek jeles tagjai

                               felügyelnék a repülőgép építését. Enélkül a bizott-

                               mány nélkül a dolog nem megy.

Többen helyeselnek.

                               TÖBBEN: Úgy van. Úgy van!

                               ERDŐSSY: A magam részéről Vojnich Purcsár

                               Márkot és Kádár Eleket javasolom tagoknak.

Most Birkáss ugrik föl.

                               BIRKÁSS: Engedje meg az úr! Kádár Elek már tagja

                               a földmérő bizottságnak és a kultúrát serkentő

                               bizottságnak. Miért lenne Kádár úr minden bizottsá-

                               gunk tagja? Én javasolom Milassin Illést és Sztipics

                               Félixet tagoknak.

Nagy fölzúdulás.

Polyákovics ugrik föl.

                               POLYÁKOVICS: Polgármester úr, engedje meg,

                               Egy bizottmány semmiképpen sem elegendő.

Rángatják, de nem ül le.

                               Először is, egy bizottmány állapítsa meg, lehetséges-

                               e egyáltalán repülőgépet előállítani. Egy másik meg

                               azt vizsgálja meg, milyen az elmebeli állapotja

                               Francziskovics István vucsidoli lakosnak.

Általános kiabálás.

A polgármester veri az asztalt.

                               BÍRÓ: Csönd legyen! Csöndet kérek! Kiűríttetem a

                               termet! Azonnal hallgassanak el!


8. SZABADKÁN TERJED A HÍR

KÜLSŐ.


A  Városháza előtti téren a

vendéglők asztalánál üldögélnek a

polgárok. A rikkancsok hordják az

újságokat. Kiabálnak.

                               ELSŐ RIKKANCS: Itt a Bácskai Hírlap! Készül az

                               első repülőgép Szabadkán! Itt a Bácskai Hírlap!

                               MÁSODIK RIKKANCS: Itt a Bácsmegyei Napló!

                               A vucsidoli szőlősgazdákat sújtja a magas adó.

                               Igaz-e, hogy bortermelés helyett gépeket fognak 

                               gyártani? Itt a Bácsmegyei Napló!

Mamusich és társasága int

a rikkancsoknak. Azok rohannak

a friss lapokkal.

                               MAMUSICH: Bácskait adjál, te gyerek!

A másik nem fogadja el ezt

a lapot.

                               JENEY: Én Bácsmegyeit kérek!

Kifizeti.

A harmadik társuk megrázza

a fejét.

                               KOVACH: Én megvárom a Szabadkai Friss Újságot.

                               MAMUSICH: Az szokás szerint késik.

                               KOVACH: Itt lesz vele a gyerek öt perc múlva.

                               MAMUSICH: Egy becske sörbe?

                               KOVACH: Állom.

A frissen vásárolt lapokat

szétterítik, de már jön is a

harmadik rikkancs.

                               HARMADIK RIKKANCS: Megjelent a Szabadkai Friss

                               Újság! Megjelent a Szabadkai Friss Újság!

Kovach elégedett.   

                               KOVACH: Ma este Mamusich számlájára iszunk. Adj

                               egy lapot, fiú!

Kifizeti. A gyerek óbégat.

                               HARMADIK RIKKANCS: Szenzációs találmány

                               Szabadkán. Miért veszekszenek a Városi tanács

                               ülésén a szabadelvűek és a kormánypártiak?

Ő is olvas.

                               MAMUSICH: Tudtam, hogy okos ember az öreg

                               Francziskovics, de hogy feltalálja a repülőgépet…

                               Nem gondoltam volna.

Kovach fölényesen.

                               KOVACH: Nem is talált föl semmit. Cukkolja a városi

                               vezetőséget. Ennyi az egész.

                               MAMUSICH: Ha egyszer azt mondta, megvan a gép,

                               én elhiszem neki.

                               KOVACH: Soha nem száll az föl.

                               MAMUSICH: Egy becske sörbe.

                               KOVACH: Egy becske sörbe! Kezet rá!

Kezet fognak.

A másik asztaltól átszól Birkáss.

                               BIRKÁSS: Nem akarok beleszólni, se döntőbíró

                               lenni, de szerintem a léghajó lehetséges, a

                               repülőgép az smafu.

                               MAMUSICH: Márpedig, ha az öreg Sztipán egyszer

                               feltalálta… Lefogadja egy becske sörbe?

Birkáss felugrik, odalép.

                               BIRKÁSS: Egy becske sörbe!

Kezet ráznak.

Minden asztalnál ugyanez.

                               HANGOK: Egy becske sörbe? Egy becske sörbe!

Kezet ráznak a fogadók.


9. LONDONBAN MINDENRE FIGYELNEK

BELSŐ.


A Brown Bankáz igazgatói szobája.

A szekrényre, az ajtó tetejére, a

székekre is rá van vésve: Brown Bank.

Az igazgató szivarozik, és olvassa az

újságokat. A mellette levő asztalról veszi

fel őket. Most éppen a Bácskai Hírlap kerül

a kezébe. Átfutja a címeket. Megakad a

szeme egy híren. Fölnéz.

A komornyik egy teástálcával a kezében

áll mellette. Mozdulatlanul.

Ránéz.

                               BROWN: Mit csinál ön, James?

                               JAMES: A teáját hoztam, uram.

                               BROWN: Tegye le a tálcát, James.

                               JAMES: Igenis, uram.

Az igazgató rábök a Bácskai Hírlapra.

                               BROWN: Olvasta a Bácskai Hírlap mai számát,

                               James?

James leteszi a tálcát.

                               JAMES: Még nem olvastam, uram.

                               BROWN: Nézze ezt a keretes hírt, James.

                               JAMES: Igenis, uram.

Együtt olvassák hangosan.

                               EGYÜTT: Francziskovics Sztipán vucsidoli lakos

                               feltalálta a repülőgépet, amelynek elkészítéséhez

                               ötvenezer korona segítséget kért.

Egymásra néznek.

                               BROWN: Érti ön ezt, James?

                               JAMES: Igen, sir.

                               BROWN: Nagy pénzt szimatolok, James.

                               JAMES: Az ön szimata csalhatatlan, sir.

                               BROWN: Ön elutazik, James.

                               JAMES: Igenis, sir.

Brown a szekrényhez lép.

Pénzköteget vesz elő.

                               BROWN: Most négy óra van. Fél ötkor indul a

                               vonat. Itt van önnek ezer font sterling. Ha még

                               kell, sürgönyözzön. Ha még százszor annyi kell,

                               akkor is sürgönyözzön. Ön elmegy Szabadkára,

                               minden opciót megvásárol  nekünk. Érti, James?

                               JAMES: Igen,sir.

                               BROWN: Menjen, James.

                               JAMES: Megyek, sir.

A következő képsor gyorsított film.

James leszalad a lépcsőn.

James beugrik egy taxiba.

A taxi rohan London utcáin.

James fölszáll a vonatra.

A vonat rohan Anglia mezőin.

James fölszáll egy hajóra.

A hajó száguld a tengeren.

James másik vonatra száll.

A vonat száguld a mezőkön át.

James egy konflisra száll.

A konflis rohan Szabadka utcáin.


10. A  BIZOTTSÁG ELINDUL

KÜLSŐ.


A Városháza előtti vendéglő

asztalánál söröznek az urak.

Szalay főkapitány, Dembitz

főügyész és Antunovits Andor.

A város hivatalos kocsija meg a

kocsis a fák alatt, a hűvösben

várakozik.

                               DEMBITZ: Tegnap volt anyósom születésnapja.

                               SZALAY: Ne magyarázkodj, nekem se felelt meg

                               a tegnapi nap. Tegnap ugyanis felpróbáltam az

                               új egyenruhám.

                               DEMBITZ: Meg vagy elégedve Staubbal?

                               SZALAY: Meg. Kicsit bőre szabta, de azt állítja,

                               majd belehízok.

                               DEMBITZ: Az öreg érti a szakmát.

                               ANTUNOVITS: Még egy-egy korsóval?

                               DEMBITZ: Köszönöm, én nem kérek, melegünk

                               lesz, mire kiérünk Vucsidolra.

                               ANTUNOVITS: Egy jó hideg sör sose árt.

Szalay fölhajtja a maradék sörét.

                               SZALAY: Induljunk hát, nézzük meg, mit csinál

                               az a… Majdnem azt mondtam, szocialista! Pedig

                               a polgármester úr győzöget, hogy csak föltaláló,

                               semmi köze a szocialistákhoz.

                               ANTUNOVITS: Hát, jó! Ha senki sem tart velem,

                               én is lemondok a korsómról. Menjünk lassacskán.

A kocsihoz sorakoznak.

Szalay felszól a szundikáló

kocsisnak.

                               SZALAY: János, tudja, hol lakik az öreg Franczis-

                               kovics?

A kocsis csak bólint.

Szalay felmászik a kocsiba.

                               Na, akkor odamegyünk. Vucsidolra.


11. MEGISMERJÜK VUCSIDOLT

KÜLSŐ.


Vucsidol. Picike falu. Homok.

A kocsi egy kékre festett kapu

előtt állt meg. Az urak a kapu

előtt ácsorognak.

Antunovits kopog.

Még egyszer kopog.

Kinyílik az ajtó, feketekendős

bunyevác asszony áll mögötte.

Mándó néni, Sztipán felesége.

                               ANTUNOVITS: Adjon Isten, jóasszony! Itthon van-e

                               ura.

Mándó nagyon lassan.

                               MÁNDÓ: Itthon.

                               ANTUNOVITS: Lehet vele beszélni?

Mándó vállat von.

                               MÁNDÓ: Há-á-át.

                               ANTUNOVITS: Én Antunovits Andor pénzügyi ta-

                               nácsnok vagyok a városból.

Mándó megvonja a vállát.

A főkapitány tolat előre.

                               SZALAY: Én vagyok a főkapitány.

Mándó válat von.

Most dr. Dembitz következik.

                               DEMBITZ: Én vagyok doktor Dembitz Lajos, fő-

                               ügyész. Hallott már rólam?

Mándó csak a vállát vonogatja.

                               SZALAY: Bemehetünk végre?

Mándó félreáll.

                               MÁNDÓ: Hát éppenséggel bemehetnek.

Az urak bevonulnak, s mikor

a gangon az ablak elé érnek,

angol beszédet hallanak.

                               JAMES: (hangja) I belive You Mister Sztipán. I

                                        belive You.

Egymásra néznek.

                               SZTIPÁN: OK Mr. James. I wish the mashine is

                               finished…

A főkapitány kitárja az ajtót.

Betoppan a szobába.


12. ELMARAD A SZEMLE

BELSŐ.


Sztipán tiszta szobája.

Benn az angol és a házigazda.

A főkapitány után besorolnak a

szobába a többiek is.

Kíváncsian néznek körül.

                               SZALAY: Jó napot, Sztipán! Mi vagyunk a városi

                               tanács helyszínelő bizottsága. Én vagyok a főka-

                               pitány, engem ismer, igaz?

                               SZTIPÁN: Az igaz. Ki nem ismeri a főkapitány

                               urat?

                               SZALAY: Abban a bizonyos dologban jöttünk.

                               SZTIPÁN: Milyen dologban?

                               ANTUNOVITS: Meg kell győződni róla, repül-e

                               masina avagy humbug az egész.

                               DEMBITZ: Meg kell állapítanunk, megér-e annyi

                               pénzt.

                               SZALAY: Nem hat-e veszélyesen a közbiztonságra.

                               DEMBITZ: Arról, hogy jogi szempontból nem esik-e

                               kifogás alá.

Sztipán széket húz eléjük.

                               SZTIPÁN: Igyanak meg egy pohár bort az urak. Saját

                               termés. Kóstolják meg.

                               SZALAY: Nem. Nem. Tudja, hivatalos emberek

                               vagyunk. Minden percünk meg van számlálva.

                               DEMBITZ: Csak a masinát mutassa meg.

Sztipán vállat von,

akár a felesége. Lassan.

                               SZTIPÁN: Egy pohár jó hideg bor sose árt

                               az embernek. De maguk tudják.

                               ANTUNOVITS: Most már működik a masina?

Sztipán vállat von.

                               SZTIPÁN: Azzal maguknak semmi gondjuk. Minek

                               költene el a város ötvenezer koronát fölöslegesen?

                               Különösen, ha jogi szempontból is gond van vele.

                               Meg a tetejébe a közbiztonság sincs biztosítva.

                               Felejtsék el az urak. Repülőgép volt, nincs.

                               DEMBITZ: Nekünk az a megbízatásunk, hogy

                               szemlét hajtsunk végre.

                               SZTIPÁN: Szemle az nem lesz. Üljenek le ezzel

                               becsületes angol úriemberrel, James a neve.

                               Ő se veti meg a homoki bort. Igaz, James?

James faarccal.

                               JAMES: Igen, sir.

                               SZTIPÁN: A repülőt meg ne is emlegessék többé.

                               Ne jusson eszükbe. Igaz, James?

                               JAMES: Igen, sir.


13. A FŐKAPITÁNY TERVET SZŐ

BELSŐ.


A főkapitány irodája.

A főkapitány az asztalánál ül.

Kopognak.

                               SZALAY: Bújj be!

Az ajtó végtelen lassúsággal nyílik.

Először Marodics Szávó feje jelenik meg.

Szalay türelmetlen.

                               SZALAY: Bújjatok be!

Besompolyognak Szávó és Kukla,

a két titkosrendőr.

                               SZÁVÓ: Alázatos szolgája, Főkapitány Úr!

                               SZALAY: Hagyjuk. Nincs időm a formaságokra.

A titkosrendőrök lesújtva

álldogálnak az asztal előtt.

                               KUKLA: (súgva) Mondtam, hogy megtudott valamit.

                               SZÁVÓ: (vissza, a foga közt) Fogd be!

                               SZALAY: Sürgős ügyben hívattam önöket.

                               KUKLA: (súgva) Valaki beárult bennünket.

                               SZALAY: Bizalmas ügy. Gondolkodom, képesek-e

                               Önök ezt kezelni.

A titkosrendőrök összenéznek.

                               SZÁVÓ: Nőügyekben teljesen megbízhatóak

                               vagyunk.

                               SZALAY: Nem nőügy. Attól sokkal érzékenyebb.

A titkosrendőrök egymásra néznek.

                               KUKLA: Mindig elintéztük, ha a főkapitány úr…

                               SZALAY: Ezt most hagyjuk. Mi sikerült, mi nem.

                               KUKLA: Csak parancsoljon velünk a főkapitány úr!

Szalay keményen nézi őket,

ők félénken forgolódnak.

                               SZALAY: Nincs időm tétovázni. Még ma éjjel el

                               kell lopni Sztipán repülőgépét a Vucsidolról.

Szájtátva hallgatják.

                               SZÁVÓ: El kell lopni?

                               SZALAY: De még mennyire! Hogy miképpen, mi

                               módon, milyen eszközökkel, az engem nem

                               érdekel. Az a fontos, hogy az kis repülőgép még

                               ma éjjel a városházán legyen.

                               KUKLA: Abból nem lesz baj, ha lopunk?

                               SZALAY: Kukla, ne játssza meg a szűzleánykát!

Kukla szerényen vigyorog.

                               Még mielőtt a nap a láthatáron feltűnik, itt legyen!


14. ELŐKÉSZÜLET

KÜLSŐ.


Vucsidol. Sztipán háza előtt

tamburások. A házigazda meg James

iszogatnak. A zenészek énekelnek.

Mándó néni sült húst szolgál fel.

A kerítés mellől nézi őket a két

titkosrendőr.

Sugdolóznak, majd mintha részegek

lennének, dűlöngélve belépnek

az udvarra.

                               SZÁVÓ: Szép jó estét kívánok mindenkinek!

                               SZTIPÁN: (feláll) Jó estét! Hát magukat mi szél

                               hozta errefelé?

                               KUKLA: (csuklik) Nem szél, a jófajta borocska.

                               Az hozott bennünket.

                               SZÁVÓ: Hogy felköszöntsük a mi kedves Sztipá-

                               nunkat. Egy pohár igazi homokival.

Sztipán nevet.

                               SZTIPÁN: Na, jó. Adjál poharat Mándó nekik. Ha

                               elkezdték, folytassák is.

A titkosrendőrök megkapják a

poharakat, Sztipán tölt nekik.

                               SZÁVÓ: Egészségére Sztipán szomszéd!

                               KUKLA: (csuklik) Egész… egész… ségére…

                               a házigazdának…

Kukla hirtelen összecsuklik.

Előbb Mándó keltegeti, aztán

Szávó, de hiába.

                               SZÁVÓ: Túlzásba vitte. Még valami baja lesz.

                               MÁNDÓ: Csak meg ne gyulladjon benne az ital.

                               JAMES: Beteg ez az ember, sir?

Sztipán nevet.

                               SZTIPÁN: Nem kell ezt félteni. Ne izguljon, uram.

                               Bevisszük a szobába, alszik egyet, kutya baja

                               se lesz.

                               JAMES: Igen, sir.

Azzal ketten megfogják Kuklát.

Becipelik a hátsó szobába.

A zenekar tust húz.


15. A LOPÁS

BELSŐ.


A szobában sötét van. Az udvarról

behallatszik az énekszó.

Kukla felkattintja zseblámpáját.

Kutat.

                               KUKLA: Azt mondták, itt van a szobában. Nem

                               látom. Ha nem látom, akkor láthatatlan. Ha látha-

                               tatlan, akkor eldugták.

Minden tárgyat megnéz. Benéz

az asztal alá, ágy alá.

                               Ha eldugták, meg lehet találni.

Odaér a szekrényhez, nem

nyílik az ajtaja. Megrázza.

Álkulcsot vesz elő.

                               Micsoda zár! Honnan egy parasztházban ilyen

                               bonyolult zár?

Megrázza a szekrényt. A tetejéről

leesik egy kis kulcs.

                               Parasztház, parasztszokások. Bezárta az ajtót,

                               a kulcsot meg itt hagyta.

Bevilágít a szekrénybe, ott a gép.

Magához veszi, kilép az ablakon.

Kinn szaladni kezd, aztán megáll,

hatalmasat fütyül.


16. SZTIPÁN KÉTSÉGBEESIK

BELSŐ.


Sztipán az üres szekrény előtt.

                               SZTIPÁN: James úr! James úr, jöjjön gyorsan!

James a másik szobából, kialvatlanul,

másnaposan.

                               JAMES: Itt vagyok, mi történt?

Sztipán mutatja.

                               SZTIPÁN: Elrabolták a gépemet. De tudom, ki volt.

                               Tudom, ki tette.

James bólogat.

                               JAMES: Most hol a gép?

                               SZTIPÁN: A városházára vitték. A titkosrendőrök

                               a főkapitány emberei.

                               JAMES: Semmi baj. Akkor biztonságban van.

                               SZTIPÁN: De a minta nélkül, hogy számoljuk ki

                               az arányokat?

                               JAMES: Visszaadják, majd meglátja. Ha nem szép-

                               szóval, hát visszavesszük erővel… Nálunk a biznisz

                               szent és sérthetetlen. Aki a bizniszt megsérti, az

                               Angol Birodalmat sértette meg…

James felhúzza a  zakót, kalapját

a fejébe csapja. Kezébe veszi az

esernyőjét, és gyorsított film

következik. Visszafelé pereg az

idejövetele. Most visszafelé trappol

a ló, visszafelé száguld a vonat.

A londoni bankházban visszafelé

szalad föl a lépcsőn.


17. A GÉPPEL MIT LEHET KEZDENI?

BELSŐ.


A polgármester hivatala.

Az urak körbeállták az asztalt, amelyen

ott vesztegel a modell.

                               BÍRÓ: Most itt a minta, de én nem tudok vele

                               semmit kezdeni. Önök értenek hozzá?

A polgármester dühös.

                               Ön, igen tisztelt főkapitány úr? Be tudja kapcsolni?

                               Ön, mélyen tisztelt főügyész úr, föl tudja röptetni?

                               Most mit kezdjek vele?

A főkapitány magyarázkodik.

                               SZALAY: Hogy jön egy vucsidoli paraszt arra az

                               ötletre, hogy nem tárgyal velünk? Hogy mer ő

                               nem tárgyalni?

A polgármester még hangosabb.

                               BÍRÓ: Azt üzente, adjuk vissza az ellopott találmányt.

                               Szerintem, igaza van.

Szalay integet.

                               Mit akar még közölni?

A főkapitány haptákba vágja magát.

                               SZALAY: Az angol kém vette rá.

A polgármester az asztalra csap.

                               BÍRÓ: Miféle angol kém? Itt ül a teremben az egész

                               Városi Tanács, és várja, hogy bemutassuk a repülő-

                               gépet. De nem az asztalon. A levegőben. Mi meg

                               csak bámuljuk velük együtt, mint a majmok.

Dr. Dembitz krahácsol.

                               Mit tanácsol, főügyész úr?

                               DEMBITZ: Mégis ide kellene hozatni azt a parasztot.

                               BÍRÓ: Húzzuk deresre? Verjünk a praclijára? Rán-

                               gassuk a fülét? Segítséget kért tőlem, nem verést!


18. TÁMAD AZ ANGOL HAJÓHAD

KÜLSŐ.


Hatalmas dörej. Villanást látni.

Majd  egy tópart telefonfülkét.

Reszkető kéz tartja a telefont.

Az ember egész testében reszket.

                               SOMOGYI: Halló! Halló! Itt Somogyi fürdőpénztáros.

Hallani a válaszokat is.

                               HANG: Tessék, mondja csak.

                               SOMOGYI: Itt Somogyi fürdőpénztáros…

                               HANG: Itt meg Bíró Károly polgármester.

                               SOMOGYI: Nagyságos uram!… Borzasztó dolgok

                               történnek itt Palicson.

                               HANG: Mi az? Mi történik?

Hatalmas robbanás. Somogyi

ugrik egyet ijedtében.

                               SOMOGYI: Megjelentek az angol flották a palicsi

                               vizeken… A fürdővendégek elmenekültek innen.

                               Az angolok bombázzák a nádasokat.

Újabb robbanás. Somogyi

ugrik egyet.

                               HANG: Mi az már megint? Mi történik?

                               SOMOGYI: Nagyságos uram, tegyen valamit…

                               Az angolok mindent lebombáznak…

Ledobja a kagylót, elrohan.

A tavon hatalmas cirkáló úszik.

A csúcsán leng az angol lobogó.

A fedélzeten lőszerrel szaladnak

a matrózok.

Hatalmas robbanás.

Több angol hajó látszik egyszerre.


19. SZABADKA KIVEZÉNYLI SAJÁT HADEREJÉT

BELSŐ.


A polgármester reszkető kézzel

ejti vissza a kagylót.

                               BÍRÓ: Megtámadtak bennünket az angolok.

Az asztal körül az iménti

társaság. Általános zaj.

                               A repülőgép miatt van, tudom. Mégis igazi a gép.

                               Mondtam nektek, hogy repül…

A főkapitány rémülten.

                               SZALAY: Most mit tegyünk? Mégis oda adjuk?

Bíró határozottan intézkedik.

                               BÍRÓ: Bombázzák Palics nádasait. Azokat senki

                               sem bánthatja városi engedély nélkül.

                               DEMBITZ: A nádvágás a város hatásköre!

                               SZALAY: Az angol flották nem a nádat vágják…

                               BÍRÓ: Annál inkább szembeszállunk velük. Majd

                               megmutatom én, mit tudunk mi, szabadkaiak!

Erdőssy reszketve.

                               ERDŐSSY: De hát mit szándékozik tenni a nagy-

                               ságos úr?

Bíró hadvezéri pózba vágja magát.

                               BÍRÓ: A legrövidebb idő alatt a palicsi vizeken

                               álljanak készenlétben a szabadkai flották!

Mind helyesel.

                               A flották élére Petrich József palicsi tónagyot

                               nevezem ki. Mind, aki Szabadkáért halni képes,

                               ott legyen vele!

A többiek lelkesednek.

                               MIND: Hurrá! Előre Szabadkáért!

                               BÍRÓ: Nem adjuk meg magunkat!

                               MIND: Nem, nem, soha!


20. KEZDŐDIK A CSATA

KÜLSŐ.


Palicsfürdő.

A női fürdő előtt tolongás a

tóparton. Szalay főkapitány díszmagyarban

száll be vitorlás csolnakjába.

Parchetics Misi acélpáncélba száll

be a csolnakjába, ami rögvest süllyedni

kezd alatta. Négyen-öten mentik, rángatják

kifelé.

Dr. Reisner Lajos üdvözlő beszédet mond

minden érkezőnek, de senki se hallgatja meg.

Fölötte díszes, zászlókkal ékesített

kapu áll, felirata: 3. SZÁMÚ ÜDVÖZLŐHELY.

                               REISNER: Kedves atyámfia! A magyar vér buzog

                               ereinkben, mikor szeretett városunk védelmére

                               sietünk… Hova siet? Ez az üdvözlőbeszéd! Hé!

                               Szeretett polgártársam! Mindnyájunk kezében

                               megállt a ceruza, midőn galád módon rajtunk

                               ütöttek… Nem figyel ide? Senki se figyel ide?

                               Szeretett Palicsunk, érted a vérünk adjuk! Kiállunk

                               a haza oltárán! A hősies halál szörnyű védőangyala

                               kereng fölöttünk…

A Víztoronynál ketten versenyt

szavalnak. Mindkettő mellett

fekete iskolatábla. A baloldalin

azt írja nagy görbe számokkal: 274.

A jobboldalin meg: 198.

                               ABRASICH:Talpra magyar, hí a haza…

A bal oldalon álló mély zengő

hangon szaval.

A jobb oldalon álló magas tenor.

                               KOVACH: Rabok tovább nem leszünk…

Előttük gyerekek játszanak,

időnként a szavalónak csapódik

a labda.

Az angol hajón zászlójeleket adnak.

Szalay körbefordul.

                               SZALAY: Ki érti ezt? Érti ezt valaki?

Egy vadászpuskáját tisztító úr

a partról.

                               VADÁSZ: Én értem, főkapitány úr. Fiuméban szol-

                               gáltam valamikor.

                               SZALAY: Mit akarnak? Mit mond?

                               VADÁSZ: A repülőgépet azonnal kiszolgáltatni.

                               SZALAY: Csipiszt az orrotokra!

                               VADÁSZ: Az Isten irgalmazzon önöknek…

                               SZALAY: Ezt jól megmondta nekik.

                               VADÁSZ: Ezt ők üzenik.

Szalay megfordul fügét mutat

az angol hajók felé.

Hatalmas robbanás.


21. A VÁROS A HÁBORÚ LÁZÁBAN

KÜLSŐ.


Szabadka főterén tolonganak az

Emberek.  Díszes fölirat: A MÚZEUM FEGYVERTÁRA

                               BÖLCSKEY: Fegyvert kereső hadfiak! Itt a múzeum

                               fegyvertára. Aki fegyvert akar fogni, válogasson.

                               Ami jó volt a tatár, török, labanc ellen, az jó lesz

                               az angolok ellen is. Nézze, uram, milyen szép

                               láncos golyó. Egy kis petróleummal megpucolja,

                               agyon üthet vele akárhány kurafi angolt.

Az emberek nézelődnek.

Egyikük kézbe vesz egy gerelyt.

                               JÁRŐKELŐ: Ez lándzsa?

                               BÖLCSKEY: Nem, uram, ezt gerelynek hívják. De

                               szúr ez is, ha meghegyezik.


22. TÁMADÁS AZ ANGOLOK ELLEN

KÜLSŐ.


A Palics parton nagy a sürgés-forgás.

Támadásra készülődnek a szabadkaiak.

Egy hatalmas régi ágyút cipelnek hatan.

                               SZALAY: Mindenki szálljon be a csolnakjába!

                               BÍRÓ: Ragadjatok fegyvert, férfiak!

                               SZALAY: Ha benn lesz az ágyú a helyén, végső

                               csatába indulunk!

A parton Dr. Reisner egy szószéket

húz maga után. Legényesen felugrik rá.

Pózba vágja magát.

                               REISNER: Mélyen tisztelt küzdő uraim! Harcosok!

                               Testvéreim!

Bíró kikiabál a partra.

                               BÍRÓ: Semmi szükség több beszédre. Hol a kardod?

De a szónokot semmivel se lehet

leállítani.

                               REISNER: Csekély személyem kicsiny tudatában

                               akarok üzenni nektek, dicső katonák!

Közben az ósdi ágyút a csónakhoz

vontatták.

                               SZALAY: Ezzel odapuffantunk, és föladják a harcot!

                               BÍRÓ: Golyót találtatok?

                               SZALAY: Igazi márványgolyót!

Az ágyút ráejtik a csónakra, az

egyből elsüllyed.

A legénység a vízbe ugrál.

                               BÍRÓ: A bátorság fog dönteni. Előre!

                               SZALAY: Harcosok, csatára fel!

Ők is süllyedni kezdenek.

Lenéznek a vízre, hát a hajót

körülfonta a hínár. A növény

villámgyorsan nől.

                               BÍRÓ: A tónagy nem tisztíttatta ki a tavat.

                               SZALAY: Leránt bennünket a hínár!

Süllyednek.

                               Mentsd az életed.

Ők is a vízbe ugranak.

                               BÍRÓ: Ússzon, ki merre lát!

Hatalmas dörrenés. Az angol

ágyúgolyók mellettük robbannak.


23. SZÖKÉS A VILLAMOSON

BELSŐ.


A csata vizes, tépett hősei

a híres palicsi villamoson szöknek.

                               REISNER: Az a jó uraim, hogy ilyen gyors ez a

                               villamos. Mire az angolok észbe kapnak, mi már

                               Szabadkán leszünk.

Szalay rágyújt.

                               SZALAY: Három-négy szivarkát szívok el, mire

                               beérünk.

A másik sarokban a legények

kártyát vesznek elő.

                               KÁRTYÁS: Gyertek, lenyomunk egy-két kört,

                               amíg Szabadkára érünk.

Nagy zökkenéssel megáll a

jármű. Bíró előreszalad.

A vezető nyugodtan nézelődik.

A polgármester megrázza a vállát.

                               BÍRÓ: Mi az? Miért állt meg?

                               VEZETŐ: Késése van a szembejövő kocsinak.

                               Azt be kell várni.

A polgármester megrázza.

                               BÍRÓ: Induljon, ember!

A villamosvezető vállat von.

                               VEZETŐ: A Városi Tanács Utazási Szabályzatát be

                               kell tartanom.

A polgármester is, mások is

kémlelik, merre tart a másik villamos.


24. AZ ANGOLOK A VÁROSHÁZÁT OSTROMOLJÁK

KÜLSŐ.


A társaság végül beért a városba.

Lekászolódnak a villamosról.

                               SZALAY: Újra kell szervezni a végső támadást.

A polgármester körülnéz.

Sehol egy lélek. Az ablakok

bedeszkázva.

                               BÍRÓ: Mit jelentsen ez? Bezárkóztak a polgárok?

A város hivatalos kocsija robog

feléjük. A kocsis már messziről

kiabál.

                               JÁNOS: Az angolok a városházát ostromolják!

                               SZALAY: Mit mond?

                               JÁNOS: Az angolok a városházát ostromolják!


25. A VÉDŐ SEREG

KÜLSŐ.


A városháza egyik udvarán

a védők gyülekeznek.

A sarokban egy hordóra pakolva

az ételt, három rendőr szalonnázik.

Mukits Simon képviselő csodálkozik.

                               MUKITS: Én Mukits Simon, képviselő vagyok.

                               RENDŐR: Jó napot, képviselő úr! Kér egy szelet

                               friss kenyeret?

                               MUKITS: Az angolok ostrom alá vették a városhá-

                               zát, maguk meg esznek?

                               RENDŐR: Ne tessen csodálkozni. Mink sztrájkolunk.

                               MUKITS: Éppen most, mikor külföldi csizma tiporja

                               édes hazánk földjét?

                               RENDŐR: Már két hete be van jelentve a sztrájk.

                               Nem bírjuk elhalasztani, mert akkor ismét két hetet

                               kell várni.

Mukits a hordóra ugrik.

A rendőrök kapkodják le az

élelmet.

                               MUKITS: Mélyen tisztelt polgártársaim! Városi

                               Hivatalnokok és hívatlan járókelők! Szándékosan

                               hagytam a fejemen a kalapot, hogy csak azok

                               előtt emeljem meg, akik védik a szeretett városházát.

Megemeli a kalapot. Éljenzés.

                               Indítványozom, hogy válasszunk vezért, aki a hős

                               védők élére áll. Hogy ne legyen veszekedés ekörül,

                               magamat indítványozom a sereg élére!

Gyenge éljenzés.

                               Egyúttal köszönetet is mondok a bizalomért, amellyel

                               kitüntettek, és azt indítványozom, zárjuk be a kapu-

                               kat, nehogy az ellenség bejöjjön.

Erős éljenzés.

                               Majd az emeletről nézzük az angolokat!

Hatalmas éljenzés.


25. ÁRULÁS

BELSŐ.


A polgármester szobája.

Az asztalon árválkodik a modell.

Az ablaknál dr. Dembitz  áll.

Néz le a térre, ahol az angol katonák

tarackágyúkat sorakoztatnak fel.

Megfordul.

                               DEMBITZ: Polgármester úr, látta, hogy milyen oszta-

                               gok érkeztek a térre?

Meghökken. A teremben senki.

                               Egyedül maradtam. Ezek mind a háború őrületébe

                               estek.

Visszafordul. Lenn az angolok

között áll James is, a Brown Bank

megbízottja.

Integet neki. James visszaint.

Dembitz elhozza az asztalról

a modellt, mutatja. James igent int.

Dembitz mutat lefelé, ott találkoznak.


26. TITKOS TÁRGYALÁSOK

BELSŐ.


Dr. Dembitz és James a kapu alatt találkoznak.

A főügyész a hóna alatt viszi a modellt.

James egy üveg skót whiskeyt hozott.

Sugdolódznak.

                               DEMBITZ: Jó, hogy megláttam, James.

                               JAMES: Elég jó szeme van, sir.

                               DEMBITZ: Véget kell vetni az őrületnek, James.

                               JAMES: Úgy látom, ön megteszi, sir.

                               DEMBITZ: Tud maga angolul, James?

                               JAMES: Yes, sir.

                               DEMBITZ: Maga angol, James?

                               JAMES: Skót vagyok, sir. Megérezte a hangsúlyo-  

                               mon?

                               DEMBITZ: A skót whiskey miatt kérdem.

                               JAMES: Egy kis figyelmesség a skót vidékről, sir.

                               DEMBITZ: Itt a repülő, vigye. Úgysem tudunk mit

                               kezdeni vele.

                               JAMES: Ön értelmes ember, sir.

                               DEMBITZ: Kezdeményezzen béketárgyalásokat,

                               James. Akkor meg lesz a formája a békekötésnek.

                               Ért engem, James?

                               JAMES: Tökéletesen, sir. Megteszem, sir. Megyek is

                               már, sir.


27. FEHÉR ZÁSZLÓ

KÜLSŐ.


Fehér zászló leng.

Mikor kiszélesedik a kép:

Sztipán viszi a zászlót, ami nem más,

mint egy asztalkendő, hosszú nyelű

meszelőre kötve.

Az angolok is abba hagyják a tüzelést.

A főkapunál megjelenik Bíró polgármester.

                               BÍRÓ: Mit óhajt kend?

                               SZTIPÁN: Legyen béke.

                               BÍRÓ: De hát akkor ki győzött?

                               SZTIPÁN: Mindkét fél győzött. Méginkább én

                               győztem, mert megépül a repülő.

                               BÍRÓ: Tárgyaljunk a Fehér Hajóban.

                               SZTIPÁN: OK. Tárgyaljunk.


28. BÉKETÁRGYALÁSOK

BELSŐ.


Igaz kocsmai hangulat a Fehér

Hajóban. Már mindenki megitta a

„kezdő adagot”. A tárgyalóasztalnál

egymás mellett ülnek az angol

főtisztek és Szabadka vezetősége.

                               BÍRÓ: Azt mondta, hogy Szabadka polgárai a

                               legjobb harcosok?

Az angol tábornok bólint.

                               TÁBORNOK: Azt mondtam, sir. Én jártam Trans-

                               vaalban, halomra lövöldöztem a búrokat. Én

                               jártam Indiában, halomra lövöldöztem az indusokat.

                               Nem akarok túlozni, de önök kitettek magukért.

Bíró a nyakába borul, és összenyálazza.

                               BÍRÓ: Ön túl objektív, tábornok úr. Anglia a leg-

                               méltó…méltsá… méltányosabb ország a világon.

                               TÁBORNOK: Azt mondta, méltányos?

                               BÍRÓ: Erre megesküszöm, sir.

A tábornok megpuszilja.

                               TÁBORNOK: Soha életemben nem felejtem el ezt,

                               Mylord. Ezt se, meg a törköly pálinkát se.

                               BÍRÓ: Néhány hordóval a hajóra vitetek, sir.

Hevesen ölelkeznek.

Sztipán emelkedik szólásra.

Pisszegés.

                               HANGOK: Csönd legyen. Halljuk!

Sztipán se áll túl szilárdan a

lábán. Magasra emeli a modellt.

                               SZTIPÁN: Egye fene, épüljön a város pénzén az

                               első repülőgép. Legyen a dicsőség Szabadkáé.

                               De azt kikötöm, hogy abba se tanács, se obtyina,

                               se semmiféle bizottmány bele ne szóljon. Én egy

                               szegény föltaláló vagyok, de amennyi mérget nekem

                               ott a városnál föltálaltak, nem lehet lenyelni. Sok itt

                               por, még több a homok, de szeretem ezt a földet. Na!

Éljenzés. Az angolok fölállnak.

Eléneklik a God, save the King!-et.

Velük énekelnek a szabadkaiak is.


29. SAJTÓÉRTEKEZLET

BELSŐ.


A polgármester és a föltaláló közös

sajtóértekezletet tart. A teremben

megjelentek a Matin, a Neue Freie Presse,

a Times, a Figaro, a The Grafic, a L’illustration

újságírói. Mindnyájan kis táblácskákat

viselnek, anyalapjuk nevét hordják.

                               BÍRÓ: Köszöntöm a sajtó illusztris képviselőit.

                               Amint látják, felkészültünk az angol mérnökök

                               fogadására.

                               TIMES: Igaz, hogy az angol csapatok fejvesztve

                               menekültek a csantavéri kisbicskások elől?

                               FIGARO: Igaz, hogy ez a gép negyvennyolc óra

                               alatt körberepüli a  földet?

                               MATIN: Igaz, hogy Szabadka világvárossá kiáltja

                               ki magát?

A polgármester lecsendesíti

őket.

                               BÍRÓ: Uraim, a mai nap eseménye az angol mérnö-

                               kök érkezése. Hallgassák meg a föltalálót.

Sztipán föláll, a hatalmas

fényképezőgépek  villognak.

                               SZTIPÁN: Mindjárt jön a vonat, érkeznek a mérnö-

                               kök. Tőlük függ minden.

                               MATIN: A Bárányban nincs több hely. Ketten alszunk

                               egy ágyban  máris.

                               SZTIPÁN: A vucsidoliak ellátják a mérnököket. A

                               hellyel nem lesz gond.


30. FOGADÁS

KÜLSŐ.


Óriási méretű kapu. A felirata:

ISTEN HOZOTT.

Hatalmas tömeg. A város előkelőségei

díszmagyarban. Dr. Reisner a beszédét

gyakorolja. Nekiütközik a kapufán lógó

sonkának. Felnéz, sonkák sora, borral telt

palackok sora lóg a kapuról.

                               REISNER: Én mondom az első beszédet.

                               DEMBITZ: A város nevében én beszélek.

Lökdösik egymást.

                               SZALAY: A hivatalos szervek engem bíztak meg.

                               BÖLCSKEY: Az értelmiséget és a tudósokat

                               illeti meg az elsőbbség.

                               ANTUNOVITS: A Szabadság Párt a legtömegesebb

                               Szabadkán.

                               MUKITS: Viszont a Demokrata Pártnak van választott

                               parlamenti képviselője.

Ismét lökdösik egymást.

Mozdony fütyül.

Az állomás épületéből három

egyszerűen öltözött alak lép ki.

Sietnek.

                               BÍRÓ: Uraim, a város üdvözölni akarja önöket.

                               GRIDE: Bocsánat, uram, de bennünket vár a munka.

A város asszonyai is elébük

állnak. Koszorút hoztak.

                               BIRKÁSSNÉ: Meg akarjuk hívni önöket szalonunkba.

                               GRIDE: Bocsánat, nagyságos asszony, dolgozni

                               jöttünk.

                               ÖZVEGY ALMÁSSYNÉ: Egy előadás a Színkörben

                               a tiszteletükre.

                               BIRKÁSSNÉ: Egy bál a Bárány fogadóban.

                               GRIDE: Megbocsássanak, de késében vagyunk. A

                               vonat teljesen ismeretlen okokból hat óra húsz percet

                               késett.

                               ÖZVEGY ALMÁSSYNÉ: Ígérje meg, hogy eljön a

                               bálra.

                               GRIDE: Ha meg lesz a gép. Első és egyetlen felada-

                               tunk a repülőgép.

Csalódott moraj.

A tolvajok a sonkákat lopják

a díszes kapuról. Két atyafi a borosüvegeket

szedi le, isznak is belőlük.

Elismerően bólogatnak, csettintenek.


31. KÉSZÜL A REPÜLŐGÉP

KÜLSŐ.


A vucsidoli utca.

A kamera bekukucskál Sztipán bácsi ablakán.

Gyorsított film.

A mérnökök rajzolnak.

Sztipán bácsi magyaráz.

James kirohan a házból egy levéllel.

Száguld a vonat.

Londonban kézbesíti a postás a küldeményt.

A gyárban készülnek az alkatrészek.

Vagonokba rakják őket.

Száguld a tehervonat.

A szabadkai pályaudvaron szekerekre rakják

a ládákat. Ökrösszekér rohan Vucsidol felé.

Kirakják az alkatrészeket.


32. IDILL

KÜLSŐ.


Sztipán háza.

A lánya úgy tesz, mintha takarítana

az udvaron. Bekukucskál a szobába.

Gride rajzol. Fölnéz. Találkozik a szemük.

Elmosolyodnak. Katica elfut.


33. ÜZENET

BELSŐ.


A tisztaszobában Sztipán

olvassa a Times-ot.

Bejön Katica.

                               KATICA: Édesapám, kész az ebéd.

                               SZTIPÁN: Hanem, lányom.

                               KATCA: Tessék, édesapám.

                               SZTIPÁN: Azt mondja nekem ez a finom angol

                               úr, hogy neked többet kéne enned. Merthogy olyan

                               vékonyka vagy. Azt hiszem, igaza van.

Katica elfordul. Titokban elmosolyodik.

Csak aztán fordul szembe az apjával.

                               KATICA: Aztán mi köze van neki az én termetemhez?

Sztipán meglepődik.

                               SZTIPÁN: Úgy látom, törődik veled.


34. A MULATSÁG

BELSŐ.


Műkedvelő előadás az angolok tiszteletére.

Sztipánék meg az angolok díszhelyen ülnek.

Bevezetőt Özvegy Almássyné mond.

                             ÖZVEGY ALMÁSSYNÉ: Kedves vendégeink! A nem-

                               zetközi találkozó tiszteletére műkedvelőink legszebb

                               és legemlékezetesebb számait válogattuk össze. A

                               szavalatokat és énekszámokat Szabadka legnagyobb

                               tehetségei adják elő. Először azonban hangozzon el

                               az üdvözlő beszéd, amelyet dr. Békeffy Sándor

                               mond el.

Nagy taps. Az angolok is tapsolnak.

Csak Vojnich báró agara ugat.

Békeffy hajlongva érkezik a színpadra.

                               BÉKEFFY: Uraim és hölgyeim! Kedves vendégeink!

Az agár ütemesen ugat.

                               Kuss! Valaki vigye ki a dögöt.

Vojnich báró szeretettel simogatja

kedvenc agarát.

                               A mi kis hazánk, Szabadka és környéke, mindig

                               vendégszeretetéről volt ismert.  A mi embereink

                               szelídek és béketűrők.

Az agár ugat.

                               Az anyja istenit annak az állatnak, hát még mindig

                               itt van?

Az agár vonít.

                               Ebben a történelmi pillanatban is bebizonyosodott,

                               hogy városunk az együttműködésért harcol. A köl-

                               csönös bizalom és felebaráti szeretet ömlött el a

                               városon.

Az agár ugat.

                               Nem mehet ez így tovább, vagy eltávolítják a dögöt,

                               vagy abbahagyom az egészet.

Özvegy Almássyné a kutyánál

terem.

                               ÖZVEGY ALMÁSSYNÉ: Báró úr…

Vojnich  megragadja a kutya nyakörvét.

                               VOJNICH: Nem  képes elviselni a beszédeket. Külön-

                               ben szelíd állat, esküszöm. Csak a legyeknek árt.

                               Meg a szónokoknak…


35. SÁTOR AZ UDVARBAN

KÜLSŐ.


Sztipán udvarában nagy sátrat vertek.

Olyan, mint egy hatalmas lakodalmas sátor.

Alatta állítják össze a gépet.

Bekukucskálunk alája. Van mit látni.

Gyorsított film.

Munkások rakják össze az alkatrészeket.

A mérnökök a tervrajzokon vitatkoznak.

Gride átrajzol valamit.

A gép egyes részeit külön vizsgálják.

Sztipán magyaráz a modellel a kezében.


36. A VUCSIDOLI BICSKÁSOK

KÜLSŐ.


Sztipán udvara. Esteledik.

Katica megfejte a tehenet.

Beviszi a sajtárt a konyhába.

Gride odasettenkedik.

                               GRIDE: Miss Katica!

                               KATICA: (hangja) Mindjárt kész a vacsora.

                               GRIDE: Miss Katica, akar velem sétálni?

Katica kiszalad az ajtó elé.

                               KATICA: Sétálni?

Elmosolyodik.

                               Nem Londonban vagyunk. Nincs park Vucsidolon.

                               GRIDE: Sétálni szabad?

A lány leveti a kötényét.

                               KATICA: Sétálni a szőlősorok között lehet. Ha éppen

                               nagyon akar sétálni az úr.

                               GRIDE: Nagyon… szeretném.

Kisétálnak a házból.

Az angol a lány kezét szeretné

megfogni, de Katica elhúzza.

 

                               KATICA: Tejszagú.

                               GRIDE: Szeretem a tejet.

A lány nevet.

                               KATICA: Nem is issza soha.

                               GRIDE: Nem inni. Szagolni.

Hirtelen négy vucsidoli fiatalember

ugrik eléjük. Nyitott bicska van a

kezükben. Katica fölsikolt.

                               PÉRÓ: Hogy meri megfogni az úr a menyasz-

                               szonyom kezét?

Gride a lány elé lép.

                               GRIDE: Kicsoda ez az ember, Miss Katica?

                               KATICA: Ő egy szomszédlegény. A másik három

                               is.

Péró sértődötten.

                               PÉRÓ: Még az óvodában nekem ígérted a kezed.

                               KATICA: Négy éves kislány voltam, Péró. Ne bo-

                               londozzatok a vendégemmel.

Péró előrelöki a bicskát.

                               PÉRÓ: Mi vagyunk a vucsidoli bicskások. Most

                               megnyírjuk az angol bőrét.

Körbe veszik az angolt.

                               KATICA: Elég legyen a tréfából.

                               PÉRÓ: Te a feleségem leszel, vagy meghalok.

Gride maga mögé tolja a lányt.

A bicskások fenyegetőznek a

késeikkel.

                               Mindketten meghaltok, ha ellenállsz.

Gride hirtelen előreugrik, állon

csapja a legközelebbi legényt.

Az összecsuklik. Gride forgolódik,

hasba üti a másikat, a harmadik

kezéből kirúgja a kést. Azok elszaladnak.

Péró marad vele szemben, de rövid

bokszolás után, az is eliszkol.

                               KATICA: Meghalt ez?

Gride megnézi a fekvőt.

                               GRIDE: Elájult. Holnap már mulat a bálban.

                               KATICA: A mérnök úrnak semmi baja?

                               GRIDE: És a kisasszonynak?

                               KATICA: Látja, milyen veszélyes a séta Vucsidolon?

                               GRIDE: Még nem láttam sötétben Vucsidolt.

Katica hozzá simul.

                               KATICA: Most mit lát?

                               GRIDE: Most nagy boldogságot érzek.

Megcsókolják egymást.


37. >UTOLSÓ SIMÍTÁSOK

BELSŐ.


A sátor belsejében készen áll a gép.

A mérnökök és Sztipán még egyszer

körülvizsgálják.

                               SZTIPÁN: Hasonlít az elgondolásomra. Kicsit más.

                               GRIDE: Csupán azt változtattuk meg, amit a számí-

                               tások követeltek.

                               SZTIPÁN: Más a kormányrendszere, mint amit

                               elképzeltem.

                               GRIDE: Ki kell próbálni, miként működik. Ha Sztipán

                               bácsi is úgy gondolja, holnap éjjel titokban felszáll-

                               hatunk. Végzünk egy próbarepülést.

                               SZTIPÁN: Még ne mondjuk meg senkinek, hogy

                               készen áll a gép.

                               GRIDE: Még korai.


38. A BIZOTTMÁNY SZAGLÁSZIK

KÜLSŐ.


Sztipán udvara. Megérkezett a

háromtagú bizottmány, hogy ellenőrizze

a munkálatokat.

                               SZALAY: Nos, látom, áll a sátorban a gép.

                               SZTIPÁN: Igen. A főkapitány úr figyelmét semmi

                               sem kerülheti el.

Szalay büszke saját magára.

Dembitz fontoskodik.

                               DEMBITZ: Mivel Szabadka sokban hozzájárult a

                               találmány megvalósításához, szeretnénk

                               méltó ünnepséggel köszönteni az új gépet. Ezért

                               lenne jó megtudni, mikorra várjuk a dolog végét.

                               ANTUNOVITS: Akkorra az egész város fölkészül.

                               Az a nap lesz a Fölrepülés Ünnepe. Már bizottságok

                               dolgoznak az ünnepi program részein.

                               DEMBITZ: Magam is egy megfelelő beszéd szövegét

                               írom.

Sztipán közömbös.

                               SZTIPÁN: Meg vagyok hatva. Majd értesítem az

                               urakat.

A főkapitány egy vasgerendába

ütközik.

                               SZALAY: Hogy a fene… Mi az ördögöt hajigáltak

                               szét az udvaron?

                               SZTIPÁN: Szakításpróbát végeznek a mérnök urak.

                               Minden anyagot kipróbálnak, mekkora súlyt és

                               megterhelést visel el.

Szalay gőgösen.

                               SZALAY: A kobakom sokat elvisel, de ez az anyag

                               nagyon kemény volt.


39. SZTIPÁN BEVÁSÁROL

BELSŐ.


Sztipán egy rőfösboltban.

A kereskedő jó néhány fajta

szövetet hajtott ki eléje.

                               NÁNAY: Nagyon örülök, hogy éppen hozzám tért be

                               először, Sztipán.

Sztipán csodálkozik.

                               SZTIPÁN: Tíz évvel ezelőtt is itt vettem ruhára valót.

Nánay hajlong.

                               NÁNAY: Sok minden megváltozott azóta. Nem aka-

                               rok dicsekedni, de ez az üzlet is nagyobb lett azóta.

                               SZTIPÁN: Hála istennek, a választék még a régi.

Nánay meglepődik.

                               NÁNAY: Finom új angol szöveteim vannak. De nem

                               erre gondoltam, hanem arra, hogy Sztipán azóta

                               világhírű feltaláló lett. Meg hogy dúsgazdag ember…

Sztipán felkapja a fejét.

                               SZTIPÁN: Dúsgazdag?

Nánay hamiskásan mosolyog.

                               NÁNAY: A találmány kincset ér. Remélem, szabadal-

                               maztatta?

Sztipán az ujjával válogat a

szövetek között.

                               SZTIPÁN: Igen, erről gondoskodtak az angol

                               ügyfelek. Ők igen szigorúan veszik a szabályokat.

Nánay megkönnyebbül.

                               NÁNAY: És a találmány a maga nevére van

                               beíratva?

Sztipán csodálkozik.

                               SZTIPÁN: Igen. Erről megjött a dokumentum is.

                               Mándó elzárta a fiókba az adócédula mellé.

Nánay hajlong.

                               NÁNAY: Akkor válasszon bármit itt ebben az üzlet-

                               ben, Sztipán. Korlátlan hitele van nálam.

                               SZTIPÁN: Csak meg ne hallja a Mándó, annak

                               is új ruhára fáj a foga. Már két éve.

                               NÁNAY: Őt vezesse Szenes Janka Divattermébe.

                               Janka asszony szólt is nekem, hogy szívesen

                               látná magukat az esedékes bevásárláskor.

Sztipán csodálkozik.

                               SZTIPÁN: De hát honnan tudták, hogy nálunk

                               esedékes lesz a bevásárlás?

 

Gyorsított film.

Sztipán hatalmas köteg szövettel

a karjában jön ki az üzletből.

A kocsiderékba rakja. A kocsi szalad.

Másik üzlet előtt áll meg.

Sok csomaggal jön ki.

Ismétli ötször-hatszor.

A teli szekér elvágtat.

Az üres szekéren Mándó és Katica érkezik.

Ők is ugyanígy bevásárolnak.


40. A PRÓBAREPÜLÉS

KÜLSŐ.


Sztipán udvara. Este van.

A sötétben az angolok és Sztipán

kihúzzák a gépet a sátor alól.

Egyikük megüti  a lábát.

                               ANGOL: Fuck you…Fuck…

Katica és édesanyja a konyhaablakból

figyelik, mi történik.

                               MÁNDÓ: Miért a fákat szidja. A vasba ütötte

                               a bokáját!

                               KATICA: Miféle fákat?

                               MÁNDÓ: Állandóan azt hajtogatja: fák, fák…

                               KATICA: Ugyan, édesanyám, inkább imádkozzon

                               értük…

                               MÁNDÓ: imádkozom én. Ocsenás, na nebeszima…

A férfiak beszállnak a gépbe.


41. A MADÁRTÁVLAT

BELSŐ.


Bezárták a gép ajtaját.

A gép orrában Sztipán és Gride.

Hátuk mögött még négy szék van.

Előttük primitív műszerek egy táblára

erősítve.

                               GRIDE: Reméljük, nem figyelnek ránk a szomszédok.

                               SZTIPÁN: Minden este csörögtünk, hogy

                               megszokják a zajt.

                               GRIDE: Legyen magáé az elsőség. Én csak segítek.

                               SZTIPÁN: Úgy illik. Isten segedelmivel…

Bekapcsol valamit. A motor berregni

kezd. Megnyomja a kormányrudat.

Kifelé tekintenek. A kamera is.

Az udvar fölé emelkedünk.

                               ANGOL: My God…

Sztipán lejjebb nyomja a rudat.

                               GRIDE: Csak óvatosan. Még nem tudjuk, hogy

                               viselkedik.

A szőlők fölött szállnak.

Látszik a ludasi tó.

                               SZTIPÁN: Ott a ludasi tó.

                               GRIDE: Nem Palics?

                               SZTIPÁN: Majd most jön. S amott a város fényei.

                               Nem hittem, hogy fölülről nézek majd le a város-

                               házára. Az adóhivatalra. A polgármesterre.

Gride megérinti a kezét.

Boldogan néznek egymásra.

Az egyik angol megszólal.

                               ANGOL: It’s enough. Motor …

                               GRIDE: Igazad van. Ennyi egyszerre elég. Most

                               meglátjuk, hogyan bírta a terhelést a motor.

Visszafordulnak. Még egyszer

megnézik a tavat. Majd Vucsidol látszik.

Leereszkednek.

Pár pillanatig ülnek mereven.

Aztán üdvrivalgásban törnek ki.


42. MÁNDÓ KÍVÁNSÁGA

KÜLSŐ.


A konyhából kiszaladnak az udvarra

a nők. Mándó Sztipánt öleli meg,

Katica Gride-ot.

                               MÁNDÓ: Ugye, Sztipán, most már veszel nekem tíz

                               kapa szőlőt. Nem többet. Holnap háromnapos misét

                               mondatok. Hál’istennek,  hogy ezt is megértem.

                               Ugye, veszel nekem tíz kapa szőlőt. Megígérted,

                               Sztipán. És mindjárt rám íratod. Tudom, eddig is

                               vettél volna nekem, de nem tellett. Ó, de örülök!

                               Lesz szőlőm! De rám íratod, ugye, Sztipán…

Gride és Katica egymást átfogva

nézik az öregeket.

FOLYTATJUK