Gobby Fehér Gyula

A repülő Vucsidol

Forgatókönyv

(FOLYTATÁS)


43. VITA AZ ÜNNEPI MŰSORRÓL

BELSŐ.


A városháza tanácsterme.

Folyik a vita az ünnepi műsorról.

A társaság már beleveresedett.

                             BÍRÓ: Kedves uraim, drága barátaim! Nyugod-

                             janak meg, mindenkinek jut elég feladat az

                             ünnep megszervezésében.

Erdőssy felugrik a helyéről.

                             ERDŐSSY: Nagyságodnak igaza van, de azért

                             azt javaslom, hogy válasszunk minden részfeladatra

                             külön-külön bizottságot.

                             BÍRÓ: Az isten szerelmére minek?

                             ERDŐSSY: Szerintem, ne egy ember döntsön arról,

                             ki tartja az üdvözlő beszédet. Ne egy ember határoz-

                             za meg, ki szavalja el a Talpra magyart. Ne egy

                             ember döntsön arról, mi lesz még a műsorban.

                             BÍRÓ: Kérem, Erdőssy úr, én beterjesztettem a

                             javaslatot. Minden számról mondhat véleményt…

Birkáss is felugrik.

                             BIRKÁSS: Ne haragudjon a polgármester úr, de

                             az ügy fontossága kimondatja velem: itten több

                             városi vezető is magának vindikálhatja az üdvözlő

                             beszéd privilégiumát. Gondolom, erről valóban

                             helyes lenne bizottmányilag dönteni.

                             BÍRÓ: Csak az időnket veszítjük fölösleges…

Nagy zaj. Mindenki mondja a véleményét.

A polgármester az asztalra csap.

                             Csendet kérek! Legyen rend!

Egy pillanatra csend támad.

Aztán külön kis körök vitáznak

egymással.

                             SZALAY: Én is helyt álltam a csatában az angolok

                             ellen. Én is mondhatnám azt a beszédet.

                             DEMBITZ: Ha magán múlt volna, az a repülő még

                             mindig az esővizes hordóban rothadna.

                             SZALAY: Maga mondja ezt, aki tárgyalást kezdemé-

                             nyezett a győztes csata fényes győzelme előtt?

Másik kör vitája.

                             ERDŐSSY: Miért éppen Abrasevits szavalja a Talpra

                             magyart?  Azért, mert ötszázhatvanszor elmondta,

                             mielőtt berekedt volna?

                                    

Megint másik kör.

                             BIRKÁSS: Ha megint fellép Pietsch Ferencné  a

                             Petike jár című verssel, én főbe lövöm magam. A

                             Gimnázium énekkarát kell felvonultatni. Nem azért

                             mondom, mert az én kislányom is ott énekel, de

                             világszínvonalat képviselnek. És sokkal mutató-

                             sabbak, mint … Szóval, üdék és fiatalok.

Még egy kör.

                            REISNER: Azt elvárják tőlem, hogy a saját pénzemen

                             itassam a külföldi újságírókat. De mikor a nyilvános-

                             ság elé kell lépni, akkor Reisner maradjon a háttér-

                             ben. Nekem is jár valami. Mindenki tudja, hogy

                             évek óta én mondom a legszebb díszbeszédeket.

                             Igaz? Mondjátok meg őszintén, így van vagy nem

                             így van?

A terem ajtaján Abrasevits

lép be. Dörgő hangja mindenkit

maga alá nyom.

                             ABRASEVITS: Uraim, a Felszállás napját két hétre

                             el kell halasztani. Minimum két hétre.

Csend lesz.

A társaság feléje fordul.

                             Most jövök az építőmestertől. Nem tudja befejezni

                             a Pest Szálloda nagytermét előbb. Akármit is

                             mondtam, ez volt a válasza. A nagyterem, amely

                             nélkül nem lehet megtartani az ünnepséget, csak

                             két hét múlva lesz kész! Addig a repülőgép nem

                             szállhat föl. Meg kell tiltani!


44. KATICA KÉRŐI

BELSŐ.


Nagyszabású bál a Fehér Hajóban.

A vendégek között ott ül Sztipán

mellett Mándó is meg Katica is.      

Olyan cifrán öltözve, hogy Janka

Divatterme büszke lehet rájuk.

Az angolok külön asztalnál.

Gride folyton a lányt figyeli.

Az idősebbik Regényi a sarokban

oktatja a fiát.

                             ID. REGÉNYI: Ne feledd, nem tékozolni, hanem

                             gyarapítani kell a családi vagyont.

                             IFJ. REGÉNYI: Nem feledem, apám. Kiről van szó?

                             ID. REGÉNYI: Hát a feltaláló lányáról természetesen.

                             Én nem bíztam ebben a találmányban egy cseppet

                             sem, de ha beválik, a lánynak nagyobb hozománya

                             lesz, mint Van Derbilt lányának.

A fiú megnézi magának a lányt.

                             IFJ. REGÉNYI: Kérjem meg a kezét?

                             ID. REGÉNYI: A helyedben megvárnám, hogy

                             vasárnap sikerül-e a repülés. Udvarolni azért udvarol-

                             hatsz neki, elő kell készíteni a talajt a vetésre.

                             IFJ. REGÉNYI: Egészséges talajnak látszik.

                             ID. REGÉNYI: Csapj a lovak közé!

A fiatalság körében nagy üdvrivalgás.

Megjelent az ajtóban Pertich

Kálmán, aki vadonatúj úrvezető ruhában

érkezett. Gumirozott ruha, gumisisak,

hatalmas porszemüvegek.

Nevetve integet a többieknek,

de rögvest Katica elé térdel.

Az pironkodva nézi, tördeli

a kezét, nem tudja, mit tegyen.        

                             PERTICH: Édes leányasszonyom! Új automobilom

                             van. Van új ruházatom is. De nagyon egyedül

                             vagyok ám abban a fránya automobilban. Kérem

                             a kezét, kettesben kellemesebb utazni, mint egyes-

                             egyedül.

Nagy nevetés körül.

                             Nem tréfálok, édes leányasszonyom. Ha az ön

                             Atyja is egyetért a dologgal, én kérem a kezét.

Tétováznak a fiatalok.

Nem tudni még, tréfa ez vagy

komoly a dolog.  

                             Óhajtja, hogy tőle is megkérjem a kezét?

Gride fel akar állni, de egyik

társa visszahúzza.

A fiatalok társaságából kiválik

Medgyánszky  János.

Odalépdel Sztipán elé.

                             MEDGYÁNSZKY: Kedves Sztipán bácsi! Ne vegye

                             rossz néven, ha a fiatalság játszik. Én bizony nem

                             játszom, én komolyan kérem az ön kedves leánya,

                             Katica kezét. Nem muszáj erre rögtön válaszolnia,

                             Holnap majd eljövök, megismerkedünk, elbeszél-

                             getünk. Nem is sejtettem, milyen virágszálat rej-

                             teget Vucsidol. De most már tudom, versengek

                             érte.

A teremben csönd támad.

Sztipán a fejét vakarja.

Mándó oldalba löki a lányát.

Gride-ot fogja a társa.

A főispán emelkedik szólásra.

                             BEZERÉDY: Engedjék meg, urak és hölgyek, hogy

                             a megye nevében szíves szavakkal üdvözöljem

                             körünkben egyik kiválóságunkat, a világhírű föl-

                             találót, Vucsidol büszkeségét, Francziskovics

                             Istvánt. És persze kedves családját is, a szerény

                             Mándó asszonyt, és a szépséges leányt, Katicát.

                             Szeretnék nekik, úgy is mint főispán, úgy is mint

                             Tisztelőjük, nagy szerencsét kívánni. Vivát!

Kitör az üdvrivalgás.

                             HANGOK: Vivát! Éljen!

Pertich föltápászkodik.

Medgyánszky hátra vonul.

Mándó asszony sugdos.

                             MÁNDÓ: Lányom, válogathatsz a bárók között.

                             KATICA: Hagyjon, anyám. Én már választottam.

                             MÁNDÓ: Ne siesd el a dolgot, lányom. Ha sietsz,

                             úgy jársz, mint én. Tíz kapa szőlőért is egy életen

                             át kell könyörögni.

A főispán int a zenészeknek.

                             BEZERÉDY: A fiatalság táncolni akar. Ácsi!

Megszólal a zene.

A fiatalemberek többsége Katica

asztala felé indul. Körülveszik,

táncra kérik, de a lány Gride-nak

nyújtja a kezét, amikor az angol

odaér.

Félközel. Táncolnak és suttognak.

                             GRIDE: Hisz nekem?

                             KATICA: Szeretem.

                             GRIDE: Akkor egy forduló után kitáncolunk a hátsó

                             ajtón.

                             KATICA: Figyelnek bennünket.

                             GRIDE: Még egy forduló a teremben. Aztán jön

                             velem?

Közel. Gride komoly arca.

Katica szemei.

                             KATICA: Megyek.

Az ajtó felé táncolnak.

Kiperdülnek az udvarra.

Gride kézen fogja a lányt,

vezeti.


45. LÁNYSZÖKTETÉS

KÜLSŐ.


A vendéglő előtt. Az ajtónál áll

Pertich automobilja. A sofőr almát

eszik. Gride odavezeti a lányt.

                             GRIDE: A Pertich úr automobilja?

                             SOFŐR: Igen.

                             GRIDE: Maga a Pista sofőr?

                             SOFŐR: Igenis, parancsára.

                             GRIDE: A Pertich úr azt üzeni, menjen be, vacsoráz-

                             zon maga is.

                             SOFŐR: Igenis, kérem alássan.

A sofőr eldobja az almacsutkát.

Bemegy a vendéglőbe.

Az angol kinyitja az ajtót,

beülteti a lányt a kocsiba,

aztán maga is beül.

                             KATICA: El kell mennünk?

                             GRIDE: Nincs más megoldás. Kértem az apjától

                             a kezét, de azt mondta, várjak. Látta most, egész

                             hadsereg kérője akadt, mióta azt hiszik, nagy lesz

                             a vagyon.

Csók.

Az angol beindítja a kocsit.

Robognak Szabadka régi utcáin.


46. FELFEDEZIK A SZÖKÉST

BELSŐ.


A vendéglőben befejeződik a tánc.

A fiatalok helyükre ülnek, zajonganak.

Medgyánszky odalép Mándó asszonyhoz.

                             MEDGYÁNSZKY: Asszonyság, kérem. Én a Katica

                             kisasszonnyal szerettem volna keringőzni.

Mándó zavarba jön.

                             MÁNDÓ: A Katicával? Az ám! De hol a Katica?

Sztipán is nézelődni kezd.

                             SZTIPÁN: Itt ült melletted. Hová lett?

                             MEDGYÁNSZKY: A fiatal angol mérnökkel táncolt

                             utoljára.

Sztipán felkel, a zenekar felé

siet. A cigányoktól kérdezi.

                             SZTIPÁN: Nem láttátok a lányomat?

                             NAGYBŐGŐS: Kitáncolt az ajtón, kérem alássan.

                             SZTIPÁN: Kimentek együtt?

                             NAGYBŐGŐS: Igenis, kérem alássan.

Sztipán visszafordul. Ordít.

                             SZTIPÁN: Megszöktek! Az angol megszöktette a

                             lányomat!

A terem végében Pertich

észreveszi a szintén gumiruhába

öltözött sofőrt.

                             PERTICH: Hát te mit keresel itt?

Sofőr felugrik.

                             SOFŐR: Vacsorázok, ahogy a nagyságos úr üzente.

                             PERTICH: Kivel üzentem?

                             SOFŐR: Azzal a külföldi úrral, akinek a karján az a

                             szép hölgy volt.

                             PERTICH: Hol az automobil?

                             SOFŐR: Kinn áll az ajtó előtt , nagyságos úr paran-

                             csára.

Pertich és a sofőrje kiszaladnak

a vendéglő elé. A tér üres.

Mögöttük lohol ki Sztipán.

                             PERTICH: Eltűnt az új automobilom!

                             SZTIPÁN: Elveszett a lányom!

Gyorsított film.

Sztipán füttyent egy hatalmasat.

Kiszalad utánuk Medgyánszky.

Egy konflis jön elő a sötétből.

Mindhárman kocsira ülnek.

A konflis száguld Vucsidol felé.

Kihúzzák a repülőgépet a sátor alól.

Benzint töltenek bele.

Beszállnak Sztipán mellé.

Fölszáll a gép.

Pertich egy távcsővel nézi  az utat.

Mutogat. Lenn a földön látszanak

a kocsi fényei.

Topolyára ér a szökevények kocsija.

Megáll a hotel előtt.

A lányt kisegíti a kocsiból Gride.

Leszáll melléjük a repülőgép.

Kiugrik a két fiatalember.

Pertich a kocsiját vizsgálja.

Sztipán a lányát kapja el.


47. GRIDE  ELNYERI A LÁNY KEZÉT

KÜLSŐ.


Sztipán maga mellé rántja a lányát.

Gride utána lép.

                             SZTIPÁN: Ezt kellett megérnem? Elszökteted a

                             házigazdád lányát?

Gride széttárja a kezét.

                             GRIDE: Feleségül akarom venni.

Sztipán az öklét emeli.

                             SZTIPÁN: Ebben a hotelben?

Katica teátrálisan az apja elé perdül.

                             KATICA: Apám, mi szeretjük egymást!

Sztipán keze lehanyatlik.

                             SZTIPÁN: Ha szereted, legyetek egymásé. De azt

                             rendesen, templomban, pap előtt, ahogy kell.

Katica örömében a nyakába veti magát.

                             KATICA: Édesapám!

Gride melléjük lép. Mosolyog.

A kezét nyújtja.

Pertich és Medgyánszky lógó

orral ülnek az autóban.


48. ELŐKÉSZÜLETEK

BELSŐ.


A városháza folyosója.

Dr. Dembitz jön, egy papírlapot

ránt elő, olvassa, majd fennhangon

mondja a szöveget.

                             DEMBITZ: Tisztelt meghívottak! Kedves Vendégeink!

                             Nagyrabecsült Föltaláló! Nagy napra virradtunk ma…

Megcsóválja a fejét.

Ceruzát ránt elő. Javít.

A kamera átsiklik a másik folyosóra.

Ott Szalay főkapitány. Egy kis tükröt

ránt elő, felső zsebéből kicsi ollót.

Nézi magát, nyisszant a bajuszából.

                             SZALAY: Kedves barátaim! A technika korát éljük.

                             Most már nemcsak a művelt Nyugat, mi is letettük

                             az obulusunkat a technika oltárán.

Megismétli a bajusznyírás jelenetét.

A kamera besiklik az ajtón.

A polgármesternél ott a kislánya.

A gyerek képezi a hallgatóságot.

Bíró szavalópózban.

                             BÍRÓ: A nép kebelében nagy szív dobog. A nép

                             kebeléből szállt föl a sóhaj, az újat és a nagyot

                             akarás sóhaja. A nép teremtette meg a repülő-

                             gépet. A rideg valóságtól való elszakadásnak

                             ezt a jelképét. Az égben való szárnyalásnak a

                             csodáját.

Megáll. A kislány tapsol.

                             KISLÁNY: Brávó, papa! Brávó!

Bíró büszkén mosolyog.

                             BÍRÓ: Tetszett?

                             KISLÁNY: Igen, papa.

                             BÍRÓ: Mégiscsak tud a te papád valamit.

                             KISLÁNY: Kár, hogy nem lehet érteni.

                             BÍRÓ: Úgy érted, szárnyaló, magasröptű?

                             KISLÁNY: Úgy van, papa. Pedig a mama azt

                             mondta, tapsoljak, akármilyen hülyeséget is

                             beszélsz.

A kamera tovább siklik a hosszú

folyosón. Egy másik teremben

ketten beszélgetnek.

                             REISNER: A belépti jegyek ára öt korona.

                             POLYÁKOVICS: Hogy merészelünk pénzt kérni

                             valamiért, amire az adófizető polgárok pénzét

                             költjük?

                             REISNER: Én vagyok a főszervező, én mondom

                             meg, lesz-e belépti díj.

                             POLYÁKOVICS: Milyen jogon szedünk be pénzt?

                             REISER: Ettől jobb alkalom többé nem lesz, hogy

                             a város ötvenezer koronájából egy kis részt

                             visszaszerezzünk. Azt mondom: első sor tíz korona.

                             Második sor nyolc korona. Állóhely öt korona.

                             POLYÁKOVICS: Ebből botrány lesz.

                             REISNER: Ebből pénz lesz. Ez előadás. Spektáku-

                             lum. Látványos produkció. Fogjanak hozzá a

                             nyomtatáshoz.

A kamera tovább siklik.

A harmadik szobában

Mamusich beszélget a préposttal.

                             MAMUSICH: Végül is mit döntöttek, atyám?

                             PRÉPOST: Sokat vitatkoztunk rajta, lehet-e

                             alkohol italt szentelt vízként kezelni. Végül is

                             titkos szavazás utján úgy döntött ez a mi kis

                             zsinatunk, hogy a kivételes alkalomra való

                             tekintettel, most lehet.

                             MAMUSICH: Nagyszerű döntés, atyám.

                             PRÉPOST: Nem vagyok meggyőződve róla, fiam.

                             MAMUSICH: Higgyen nekem, atyám. A szentelt

                             bort hordóból fogjuk árusítani, a helyszínen

                             fogyasztható… Más előnyei is vannak.

                             PRÉPOST: Például?

                             MAMUSICH: Például jóval drágább lesz, mint a

                             szentelt víz. Ahogy megbeszéltük, ebből az

                             egyházi alapítványok is részesülnek.

A kamera visszasiklik az

előbbi terembe, ahol Reisner

most Kosztolányi Árpáddal,

a gimnázium igazgatójával tárgyal.

                             KOSZTOLÁNYI: Mivel szolgálhatok én?

                             REISNER: Hát, kérem, szeretném, ha a repülő

                             felszállására szállítana az igazgató úr vagy

                             hatszáz fehér ruhás fiút…

                             KOSZTOLÁNYI: Nem lesz az kicsit sok?

                             REISNER: Akkor ötszázat.

                             KOSZTOLÁNYI: Az is sok.

                             REISNER: No mindegy, legyen négyszáz.

                             KOSZTOLÁNYI: Minek az a sok diák?

                             REISNER: Részint, hogy éljenezzenek, részint, hogy

                             virágot szórjanak a feltaláló lába elé.

                             KOSZTOLÁNYI: Elég lesz húsz egyenruhás fiú?

                             REISNER: Legalább ötven legyen. De mind fehér

                             ruhában.

                             KOSZTOLÁNYI. Miért éppen fehérben?

                             REISNER: Igaza van. Legyenek feketében. És

                             jó torkú gyerekeket válogasson, tudniillik én is

                             beszélni szándékozom, akkor nagyon éljenezzenek…


49. A BROWN BANKHÁZ SZABADKÁN

BELSŐ.


A fogadó terme.

Az újságírók várják Mr. Brown

nyilatkozatát. A bankár hűséges

inasa, James kíséretében érkezik.

                             JAMES: Üdvözlöm önöket, uraim! Örömömre

                             szolgál, hogy érdeklődnek a Brown Bankház

                             ügyletei után. Engedjék meg, hogy bemutassam

                             igazgatónkat, aki személyesen is eljött ide, hogy

                             részt vegyen a Felszállás Napjának megünneplé-

                             sében. Mister Brown!

A bankár szerényen meghajol.

Az újságírók fényképezik.

                             GUARDIAN: Igaz, Mr. Brown, hogy ön indította

                             a palicsi háborút?

                             MATIN: Igaz, hogy már megalakult a Stephen

                             Repülő RT az ön tőkéjével?

                             FIGARO: Igaz, hogy Szabadkán is hajlandó

                             fiókot nyitni?

James integet, hogy várjanak.

                             JAMES: De, uraim! Igazgatónk minden kérdésükre

                             válaszol. Csak türelem.

A bankár mosolyog.

                             BROWN: Üdvözlöm önöket, uraim. És önt is, kedves

                             hölgyem, a szakma egyetlen női képviselőjét.

                             A Brown Bankházat minden érdekli, ami a haladást,

                             az emberi élet jobbulását, országaink boldogulását

                             érinti. Ezért érkeztem ma én is ide. Jól sejtették,

                             szeretnénk állandó képviseletet nyitni e városban.

                             Miért ne működhetne itt is olyan színvonalon,

                             ugyanolyan szolgáltatásokkal, mint Londonban.

                             A város vezetőségével megegyeztünk. Mindkét

                             fél érdeke ez…

A kamera az ablakon át a

térre les, ahol gyülekezik a nép.

                             Bankom hajlandó befektetéseket eszközölni ebben

                             a szép jövőjű városban. Miért ne gyártanánk a

                             repülőgépeket itt is, meg ott is? Közösen?


50. A FELREPÜLÉS NAPJA

KÜLSŐ.


A téren nagy a zsibongás.

Helyet hagytak középütt a gépnek.

A hely üres, kötéllel vették körül.

Mellette emelvény, rajta zászlóerdő.

Az előkelőségek érkeznek.

A polgármester az óráját nézi.

                             BÍRÓ: Meg kellett volna már jönniük.

                             BEZERÉDY: A miniszter úr mindjárt itt lesz. Ne

                             feledd, először én üdvözlöm a megye nevében.

                             BÍRÓ: Természetesen, főispán úr. A protokollt

                             be kell tartani, ha törik, ha szakad.

A műkedvelőket özv. Almássyné

és  Birkássné vezetik. Az utóbbi

lehajol az egyik kislányhoz.

                             BIRKÁSSNÉ: Mikor szavalsz, ne rángasd a

                             copfodat, értetted?

A gyerek bólint.

                             Ha elfeledkezel magadról, utána én rángatom meg,

                             teljes erőből!

Almássyné ránt rajta.

                             ÖZV. ALMÁSSYNÉ: Ne itt! Néznek bennünket.

Mosolyog, és puszikat küld.

A kereskedők beszélgetnek.

                             NÁNAY: Sose gondoltam volna, hogy Sztipánon

                             keresek ezer koronát tisztán. Gáláns volt. Mára

                             egész Vucsidolt felöltöztette.

                             SZENES JANKA: Én se panaszkodhatok. Több

                             ruhát eladtam nekik, mint máskor egész évben az

                             egész városnak. Arról én nem tehetek, hogy

                             úgy áll rajtuk, mint tehénen a gatya.

Két komoly úriember suttog.

                             ELSŐ ÚR: Mondd, te hiszel abban, hogy repülni

                             lehet?

                             MÁSODIK ÚR: Csöppet se hiszem. Istenem, de

                             röhögök, ha ez a nagy felhajtás botrányba fullad.

                             ELSŐ ÚR: Sokba került ez nekünk.

                             MÁSODIK ÚR: Azt szeretném, ha a polgármester

                             meg a főispán úr összepofozkodnának. Az minden

                             pénzt megérne!


51. A NAGY REPÜLÉS

KÜLSŐ.


Sztipán udvara.

Kinn áll a gép. Az angolok már

ünneplő ruhában, de még törölgetik

a gépet. Mándó előkelően felöltözve

egy hintóba száll a kapu előtt.

                             MÁNDÓ: Hol van a Katica?

Sztipánon repülősruha.

Olyan, mintha Pertichtől lopta volna.

                             Ez a lány egész nap bujkál a vőlegényével.

                             SZTIPÁN: Nem tudom, kitől örökölte a módit.

                             MÁNDÓ: Tán az apja vére van benne.

Hirtelen öt-hat szomszéd jön az utcán.

Egyiküknél kasza, másikuknál kapa.

Össze-vissza kiabálnak.

                             SZTIPÁN: Ezek mit akarnak? Hozzám nem

                             férnek be.

A szomszédok haragosak.

A legmérgesebb a kapu elé áll.

                             JÓCÓ: Ittend többet nem lesz repülés!

                             SZTIPÁN: Jó napot, szomszéd! Mi a baj?

                             JÓCÓ: Ittend többet nem lesz repülés!

Az asszony hátulról lökdösi.

                             JÚLE: Mondd meg neki! Mondd meg neki!

                             SZTIPÁN: Mit kell nekem megmondani?

                             JÓCÓ: Ittend többet nem lesz repülés!

                             SZTIPÁN: Nem sokáig az biztos. Hiszen gyárban

                             készül majd a repülőgép. Nem udvarokban.

Az asszony félreállítja Jócót.

                             JÚLE: A repülőtől leszáradt a szőlőnk. A repülés

                             miatt nem volt eső. A repülő zúgásától nem tojnak

                             a tyúkok.

Sztipán elmosolyodik.

                             SZTIPÁN: Ugyan, szomszédasszony. Nem hiheti

                             komolyan, amit itt elmondott. Nem vagyok én

                             boszorkány, hogy rontást hozzak a környékre.

Amazok morognak. Jócó

ismét előre nyújtja a kaszát.

                             JÓCÓ: Én aszondom, hogy…

                             SZTIPÁN: Hallottam, szomszéd. Maga aszongya,

                             hogy ittend többet nem lesz repülés.

Odafordul Mándóhoz.

                             Ti csak induljatok, majd mi ott leszünk a téren.

A kocsis rálegyint a lovakra.

                             MÁNDÓ: Katicát el ne felejtsd!

Sztipán a szomszédokhoz.

                             SZTIPÁN: Nyugodjanak meg. Azt hittem, bejönnek a

                             városba, megnézik az ünnepséget.

                             JÚLE: Nem érdekel az bennünket. De a szőlő, az

                             érdekel. A tyúkjaim érdekelnek. Abból élünk mink.

                             SZTIPÁN: Jól van. Ma elviszem a repülőt, nem

                             zavarom magukat.

Elfordul tőlük, elindul a gép

felé. Alig tesz néhány lépést,

Jócó berúgja a kaput.

                             JÓCÓ: Szétverem a masinát, akkó nem repül.

A többiek lökdösik.

                             JÚLE: Ne csak mondjad, tegyük meg!

Nagy lármával elindulnak.

Sztipán szaladni kezd.

Az angolok riadtan futkosnak.

Sztipán beugrik a gépbe.

A hátsó széken Gride csókolódzik

Katicával. Zavartan válnak szét.

Sztipán nem törődik velük.

Bekapcsolja a motort.

Szinte azonnal indít.

Kinn az udvaron két szomszéd

üldözi az angolokat.


52. FEL A MAGASBA

BELSŐ.


A gép nagyot zökkenve elindul.

Gride nyugtatja a sikoltó Katicát.

                             GRIDE: Kapaszkodj a fogódzóba, szívem.

Odalép az ablakhoz.

                             Hárman lógnak a szárnyerősítő kötélen.

                             SZTIPÁN: Ezek is pont ma bolondultak meg.

                             GRIDE: Vigyázzon leeshetnek. Akkor maga lesz

                             bűnös.

Sztipán kikukucskál.

                             SZTIPÁN: Nem látom őket. Fogódzkodnak?

Gride kukucskál.

                             GRIDE: Azért ment nehezebben a fölszállás,

                             mert bal oldalra húznak bennünket. Le kellene

                             őket szállítani.

                             SZTIPÁN: Férfiak?

Gride kukucskál. Int kifelé.

                             GRIDE: Férfiak. Félnek. Kiabálnak, de a motor

                             hangja erősebb.

Sztipán jobbra húzza a kormányt.

                             SZTIPÁN: Mindjárt a tó fölött leszünk.

                             GRIDE: Ott a tó. Fél yard…

                             SZTIPÁN: Megfürdenek. Lejjebb szállok. Most

                             rántok egyet rajtuk…

Hirtelen fölrántja a kormányt.

Katica sikolt, Gride megkapaszkodik.

                             GRIDE: Leestek!

                             SZTIPÁN: Na, ugye!

                             GRIDE: De mi megyünk fölfelé! Csak fölfelé!

Mindhárman az ablakhoz tapadnak.

Látszik lenn a távolodó tó.

Ahogy a kilőtt rakétából fényképezik.

Látszik Palics környéke.

Aztán a város. Aztán egész Bácska.

Aztán Közép-Európa.

Aztán a kontinens.

Aztán a földgömb.

Aztán a Naprendszer. Talán a Tejút.

Aztán a csillagos ég.


Szájtátva és dermedten nézik.

Komoly, nehéz zene kíséri a képet.

És akkor hirtelen Jócó szomszéd borzas

feje jelenik meg az ablakban.

Katica sikoltozik, mintha ördögöt látna.

Jócó tátog. Mutogat. Nem kap levegőt.

Gride hirtelen elhatározással kinyitja

az ablakot, berántja Jócót.

Közös erőfeszítéssel becsukják az ablakot.

Mindnyájan tátognak.

Ismét a csillagokat nézik nagy elragadtatással.                              

                             KATICA: Gyönyörű.

                             GRIDE: Sztipán bácsi… A maga gépe többet tud,

                             mint gondoltam.

Sztipán nézi a világűrt.

                             SZTIPÁN: Többet, mint én gondoltam.

Katica egy üstökösre mutat.

                             KATICA: Jaj, az leesik…

                             GRIDE: Száguld az űr végtelenjében. Lehet, hogy

                             erre sose tér vissza.

                             KATICA: Az ott a nap? Hogy-hogy több nap van?

                             Hány nap van a világon, édesapám?

Sztipán nem felel.

Egyszer csak Jócó vinnyogni kezd

a széken, ahova Katica leültette.

Hátranéznek.

                             JÓCÓ: Haza akarok menni.

Elnevetik magukat.

                             KATICA: Mi is haza akarunk menni.

Jócó nem néz föl, kezét az

arcára szorítja.

                             JÓCÓ: Vucsidol nem repül. Otthon akarok lenni.

Katica melléje lép.

Vígasztalja.

                             KATICA: Ne félj, Jócó. Látod én se repültem azelőtt,

                             és semmi bajom sincsen.

Jócó tovább nyöszörög.

                             JÓCÓ: Nem tudtam, hogy Vucsidol repül. Nem

                             akarok a pokolba kerülni.

Nevetnek.

                             KATICA: Jócó, ez nem a pokol.

                             JÓCÓ: Ez a mennyország?

                             KATICA: Az égbolt. Mi most fönn vagyunk a nagy

                             levegőégben.

                             SZTIPÁN: Mi a fenének kapaszkodtatok a gépre?

                             Valaki meghalhatott volna.

Jócó térdre veti magát.

                             JÓCÓ: Többet nem kapaszkodom. Esküszöm. Csak

                             vigyél haza, Sztipán.

Katica is az apjához fordul.

                             KATICA: Édesapám, ideje lesz valóban megfordulni,

                             mert az egész város várja magát.

Sztipán és Gride összenéznek.

                             SZTIPÁN: Visszafordulunk. Ha ide eljöttünk,

                             haza is jutunk.

Sztipán megragadja a kormánybotot.

Gride továbbra is kinéz az ablakon.

                             GRIDE: Senki sem fogja elhinni ezt az élményt.

                             Senki. Én se hiszem. Csak látom.

Sztipán a műszereken igazít.

                             SZTIPÁN: No, akkor megyünk a városháza elé.

                             Isten segedelmével.


53. MEGÉRKEZÉS

KÜLSŐ.


2000. októbere.

Szabadka főterén a megszokott élet folyik.

A szökőkút körül fiatalok ülnek.

Az emberek sietnek. A színház sarkán

két rendőr ácsorog.

Aztán zavar keletkezik, az emberek fölfelé

mutogatnak. A kamera lassan arra fordul.

A könyvtár épülete előtt leszállt a repülőgép.

                             EGY JÁRÓKELŐ: Nézd, milyen furcsa helikopter!

                             MÁSIK JÁRÓKELŐ: Nem helikopter ez, hanem

                             repülőgép.

                             EGY JÁRÓKELŐ: Biztosan valamilyen reklámot

                             fölvételeznek itt.

                             MÁSIK JÁRÓKELŐ: Hallottam, hogy repülőteret

                             akarnak építeni Szabadkán. De azt nem, hogy a

                             főtéren lesz.

A gépet lassan körülveszik a kíváncsiskodók.

Kinyílik az ajtó, először Sztipán száll ki,

majd Jócó, aki a földre veti magát,

megcsókolja az aszfaltot.

Gride lesegíti Katicát.

                             JÓCÓ: Csak még egyszer hazajussak Vucsidolba.

Sztipán a lányához fordul.

                             SZTIPÁN: Milyen fura maskarába öltöztek.

                             KATICA: Én is azt nézem, itt nincs se díszemelvény,

                             se ünneplő emberek.

                             GRIDE: Úgy lehet, tovább tartott a repülés, mint

                             azt mi gondoltuk.

                             SZTIPÁN: Meg kell keresni Bíró polgármestert,

                             bocsánatot kell kérnem tőle a késésért.

Gride az egyik fiatalemberhez lép.

Elveszi tőle a Magyar Szó című újságot.

                             GRIDE: Excuse me, sir… For a moment…

A fiú elengedi a lapot.

                             What day is today?

Nézi a címlapot.

                             Nem lehet. Ez vicc lehet.

A fiúhoz fordul.

                             Sorry, sir… Milyen nap van ma?

A fiú félénken nevet.

Gride kiabál.

                             The date… Milyen dátum?

Katica elveszi tőle az újságot.

                             KATICA: Képzeld, édesapám. Azt írja, hogy ma

                             2000. október tizedike van.

                             SZTIPÁN: Én csak a Bácskai Hírlapot olvasom.

                             Azt is csak hétvégén.

A fiú kíváncsian.

                             FIÚ: Maguk filmeznek? Melyik tévének dolgoznak?

Közben Jócó fölfedezi, a kaszája

ott maradt az egyik szárny kötelei között.

 Boldogan szorítja magához a nyelét.

                             JÓCÓ: Meg van a kaszám. Látjátok? Itt a kaszám,

                             nem veszett el.

                             SZTIPÁN: Bemegyünk a polgármesterhez. Ő meg-

                             mondja, mit tegyünk.

Gride a fiú kezébe nyomja az újságot.

Elindulnak a téren át.


54. GYANÚS SZEMÉLYEK

KÜLSŐ.


A városháza egyik bejárata felé közelednek.

Az emberek megbámulják őket.

                             KATICA: Itt minden megváltozott.

                             GRIDE: Attól félek, annak az újságnak  igaza van.

                             SZTIPÁN: Minden újság hazudik. Majd elmondja

                             a polgármester, hogy mi történt.

                             GRIDE: Ő nem hazudik?

A bejáratnál álldogáló rendőrhöz

fordul.

                             Bocsánat, biztos úr, a polgármester benn van a

                             hivatalában?

A rendőr végigméri.

                             RENDŐR: Ne razumem. Šta kažeš?

Sztipán segíteni akar.

                             SZTIPÁN: Az angol úr azt kérdezi, a hivatalában

                             találjuk-e Bíró Károly urat?

A rendőrnek gyanússá válnak

a furcsán öltözött idegenek.

                             RENDŐR: Nem ismerem.

Sztipán magyaráz.

                             SZTIPÁN: Hát a polgármester. Vár bennünket.

                             RENDŐR: A polgármestert Kasza Józsefnek hívják.

Gride bólogat.

                             GRIDE: Kilencvenöt évet ugrottunk az időben.

                             RENDŐR: Kérem az igazolványokat.

                             SZTIPÁN: Milyen igazolványokat?

                             RENDŐR: Az angol adja ide az útlevelét.

                             SZTIPÁN: Nincsen nekem semmiféle igazolványom.

A rendőr már veszi is elő a

tokivokit.

                             RENDŐR: (a rádióba) Gyanús személyek a város-

                             háza parkfelőli oldalán. Rabszállítót kérek.

Sztipánék csodálkoznak.

                             SZTIPÁN: Egy dobozba beszél.

                             KATICA: Ami fütyül. Meg muzsikál, hallottad?

                             GRIDE: Kilencvenöt év múlt el, értitek?

A rendőr ideges.

                             RENDŐR: Honnan valók? Mind külföldiek?

Jócó megfordul, és szaladni kezd.

                             JÓCÓ: Én megyek Vucsidolba. Engem nem érdekel

                             a polgármester.

A rendőr sípol.

A sarok felől bekanyarodik egy szirénázó

rendőrkocsi. Jócó éppen nekirohan.

Elkapják, berakják a rabszállítóba.

                             RENDŐR: Gyerünk, mindnyájan beszállnak az

                             autóba. Majd a kapitányságon magyarázkodjanak.

Ellenkezés nélkül mennek a kocsi felé.

                             SZTIPÁN: Nem egészen értem, mit mond. Ti

                             értitek ezt a nyelvet?

A rendőr hátba löki.

                             RENDŐR: Nem beszélgetünk!


55. A RENDŐRSÉG KÉMEKET FOGOTT

BELSŐ.


A kapitány szobája.

Sztipánt hallgatja ki.

Sztipán keze nincs bilincsben, de

széke mögött ott áll az őt előállító rendőr.

                             KAPITÁNY: Neve?

                             SZTIPÁN: Francziskovics Sztipán.

                             KAPITÁNY: Született?

                             SZTIPÁN: Vucsidolon.

                             KAPITÁNY: Születési éve?

                             SZTIPÁN: Ezernyolcszázötven.

A kapitány fölnéz.

                             KAPITÁNY: Engem akarsz bolonddá tenni? Arra vár-

                             hatsz! Hol vannak a papírjaid?

                             SZTIPÁN: A számításokat otthon hagytuk Vucsi-   

                             dolon. Nem gondoltam, hogy érdekelnek rajtunk

                             kívül mást is.

                             KAPITÁNY: Szóval otthon hagytátok?

Felugrik és megkerüli az asztalt.

Elkapja Sztipán gallérját, az arcába hajol.

                             Kinek a kémje vagy? Ki küldött? Ki találta ki ezt a

                             képtelen történetet?

                             SZTIPÁN: Nekem is gyanús maga.

A kapitány felnevet.

                             KAPITÁNY: Én vagyok gyanús?

                             SZTIPÁN: Furcsa, hogy nem tud magyarul. Aki

                             Szabadkán rendőrkapitány, annak tudnia kell

                             magyarul. Magát hogy hívják?

A kapitány felnevet.

                             KAPITÁNY: Azt hiszed, titok a nevem? Vučurević

                             a nevem. Mond neked ez valamit?

Sztipán a fejét csóválja.

                             SZTIPÁN: Ha igaza van a bolond vejkómnak, akkor

                             veszettül emlékeztet ez az egész egy száz évvel

                             ezelőtti helyzetre. Akkor meg azzal gyanúsítottak,

                             hogy cucilista vagyok.

                             KAPITÁNY: Te szocialista vagy?

                             SZTIPÁN: Még jó hogy nincs nálam semmi, mert

                             belemártották volna az esővizes hordóba, mint

                             száz évvel ezelőtt a bombát.

A kapitány nagyot ugrik.

                             KAPITÁNY: Bomba? Hol a bomba? Azonnal mond 

                             meg, hol a bomba?

Sztipán keserűen mosolyog.

                             SZTIPÁN: Ha száz év elmúlt és nem változott semmi,

                             mennyi időnek kell elmúlnia, hogy végre valóban

                             megváltozzanak az emberek?


56. FOGADÁS A POLGÁRMESTERNÉL

BELSŐ.


A polgármester szobája.

Ma is ugyanaz.

Kasza József az asztalnál ül.

Előtte a fotelben a kapitány.

Az ajtó előtt felsorakozva a

négy időutazó. Bilincsben.

Mellettük egy fegyveres rendőr.

                             KAPITÁNY: Azt hiszem, pártalapon szervezett

                             szabotázs akcióról van szó. Naivnak  látszó

                             történet, ami rosszul is végződhetett volna.

                             KASZA: A repülőgépet megvizsgálták?

                             KAPITÁNY: Bevontattuk a hangárba. Holnap

                             szétszedik a mestereink. Sajnos, alig érnek rá,

                             mert annyi a vámon elkobzott lopott autó, amit

                             át kell nézni, hogy…

Széttárja a karját.

Gride reagál.

                             GRIDE: Polgármester úr, ne engedje bántani a

                             repülőgépet!

A mellette álló rendőr akkorát

ránt rajta, hogy elesik.

Térden állva könyörög.

                             Ne engedje egy istenért se!

Kasza kíváncsi lesz.

                             KASZA: Miért ne? Az a rendőrség dolga.

                             GRIDE: Időutazást tettünk, és én sem értem, hogy

                             miként. Valami módon időgéppé vált a Sztipán

                             repülőgépe.

A rendőr rácsap tenyérrel.

                             RENDŐR: Elhallgass!

Katica rákiált a rendőrre.

                             KATICA: Ne bántsd az embert, ő a vendégünk.

                             KASZA: Időgép? Olyan nincs.

                             GRIDE: Én se hittem, de mi fél óráig voltunk a leve-

                             gőben, és mire visszaértünk, eltelt kilencvenöt év.

A rendőr ránt egyet a mérnökön.

                             KASZA: Hagyja csak, azért fogadtam őket, mert

                             kíváncsi voltam rá, mit mondanak.

Gride föltápászkodik.

                             GRIDE: Ha avatatlan kezek szétszedik a szerkezetet,

                             lehet, hogy az emberiség sose többé nem tudja meg

                             az időutazás titkát.

Kasza elmosolyodik.

                             KASZA: Gondolja, hogy az emberiségnek szüksége

                             van rá, hogy ide-oda utazgasson az időben? Mint

                             egy Wells-regényben?

                             GRIDE: Nem vehetjük magunkra a felelősséget,

                             hogy ebben a kérdésben döntsünk. Polgármester

                             úr, ahhoz a géphez csak tudósok, igazi szakértők

                             nyúlhatnak…

A kapitány fölényes.

                             KAPITÁNY: Na, látja, polgármester úr. Maga megfej-

                             tette, a gépben van a bomba.  Ha tegnap felrobbant-

                             ják, ki tudja, hány halott marad a téren.

Jócó hirtelen zokogva letérdel.

                             JÓCÓ: Én nem vagyok a bandájukban. Engem vár

                             a Júle. Le kell szüretelni a szőlőt, mert kárba vész.

                             Én nem akartam repülni…

Rendőr feléje szalad.

                             RENDŐR: Elhallgass!

Kasza leinti.

                             KASZA: Csak hagyja! Maga kicsoda jóember?

Jócó sír.

                             JÓCÓ: Az én szomszédomban készítették a repü-

                             lőt, de észrevettük, hogy  nem tojnak a tyúkok.      

                             Zavarta őket a zúgás. Akkor azt mondta Júle anyja,

                             hogy rontást hoznak ránk. Attól lett gyönge a

                             termés. Vucsidol nem akart repülni… Haza akarok

                             menni…Én csak haza akarok menni…

Kasza kíváncsian ránéz a kapitányra.

                             KASZA: Jártak velük Vucsidolon?

A kapitány legyint.

                             KAPITÁNY: Maga hisz nekik?


57. FELRÖPPEN A HÍR AZ IDŐUTAZÓKRÓL

BELSŐ.


A Szabadkai Tévé esti Híradója.

Vass Andrea szerkesztő vezeti.

Egyszerű stúdió. Félközel.

                             ANDREA: Furcsa repülőgép ereszkedett le tegnap

                             a város főterére. Sokan helikopternek vélik, mert

                             a főtérre csakis függőlegesen ereszkedhetett le.

Kép: a kíváncsi tömeg bámulja

A Városi Könyvtár előtt veszteglő gépet.

A riporter (ne is mondjam: Vass Andrea)

kettőjükkel elbeszélget.

                             ANDREA: Maga jelen volt, mikor leszállt a repülő?

                             FÉRFI: Igen, kávét ittam annál a szélső asztalnál.

                             ANDREA: Megijedt?

                             FÉRFI: Nem. Nem volt félelmetes. Kicsit fütyült.

                             Meg furcsa volt. Szokatlan szerkezet. Azt hittem,

                             sárkányrepülő.

Vágás. Másik járókelő.

                             ANDREA: Maga is itt volt akkor?

                             NŐ: Nem voltam. Akkor érkeztem, mikor a maska-

                             rások kiszálltak belőle.

                             ANDREA: Színészek voltak?

                             NŐ: Olyan furcsán voltak öltözve. Mint egy kosztü-

                             mös filmben. Az egyik megcsókolta az aszfaltot,

                             ahogy a pápa szokta.  A másik meg angolul

                             gagyogott.

Stúdió.

                             ANDREA: Az az érdekes, hogy ma délelőtt a repülő-

                             gép utasait fogadta Kasza József polgármester is.

                             Következő felvételünk a fogadás után készült.

Kép: a városháza folyosója.

Két-három kamera dolgozik.

Kinyílik az ajtó, háttal jön ki a

rendőr, s mögötte sorban a többiek.

Mikor a rendőr megfordul, már

dolgoznak a kamerák.

                             RENDŐR: Nincs itt mit fényképezni! Azonnal

                             hagyják abba!

Először majdnem nekimegy az

operatőröknek, aztán visszaszalad

a polgármesteri hivatalba.

                             GRIDE: I’m Arthur Gride, constructor from London.

                             I have a  message for Mr. Brown in London. I’m

                             heare. For Brown Bank in London…

A kapitány is kiront a hivatalból.

                             KAPITÁNY: Nincs engedélyük ezt fényképezni.

                             ÚJSÁGÍRÓ: Igaz, hogy a múltból érkeztek hozzánk

                              jövevények?

A kapitány el akarja venni tőle

a mikrofont. Az újságíró nem adja.

                             Sajtószabadság van, kapitány úr! Kik ezek az embe-

                             rek? Mit kerestek a polgármester úrnál?

Jócó bömbölve leborul.

                             JÓCÓ: Én nem akartam repülni! Én semminek se

                             vagyok az oka. Haza akarok menni Vucsidolba!

A kapitány a rendőrre ripakodik.

                             KAPITÁNY: Vezesse őket a dutyiba!

Stúdió.

                             ANDREA: Egyelőre nem sikerült többet megtudni a

                             furcsa utasokról. Várjuk a polgármester közleményét.

                             A repülősök megjelenése Szabadkán sokakat az

                             ismert sportolóra, Szárits Jánosra emlékeztetett,

                             akinek szobra ott áll a … téren.

Kép: a szobor a propellerrel.

                             Egyesek úgy vélik, az időutasok között magát

                             Szárits Jánost láthatjuk. Egyelőre csak találgatunk,

                             reméljük, holnapra többet tudunk.


58. LONDONBAN MOST IS FIGYELNEK

BELSŐ.


A Brown Bankház igazgatói szobája.

Ugyanaz. Már láttuk.

Az igazgató szivarozik és olvassa az

újságokat. A mellette levő asztalkáról

veszi fel őket. Most éppen a Magyar Szó

kerül a kezébe. Megakad a szeme egy híren.

Fölnéz. A komornyik mellette áll.

A kezében a teástálca.

Mr. Brown II. ránéz.

                             BROWN II. Mit csinál ön, James?

                             JAMES II: A teáját hoztam, sir.

                             BROWN II: Tegye csak le a tálcát, James.

                             JAMES II: Igenis, sir.

Az igazgató mutatja a Magyar Szót.

                             BROWN II: Olvasta a Magyar Szó mai számát,

                             James?

                             JAMES II: Még nem volt szerencsém elolvasni, sir.

                             BROWN II: Nézze ezt a keretes hírt, James.

                             JAMES II: Igenis, sir.

Együtt olvassák hangosan.

                             EGYÜTT: Időutazók érkeztek Szabadkára. Kasza

                             József szabadkai polgármester fogadott négy

                             személyt, akik azt állították magukról, hogy száz évet

                             ugrottak az időben. Az időutazók között van egy

                             angol fiatalember is, aki Gride mérnöknek nevezi

                             magát. A négyes egy furcsa repülőgéppel szállt

                             le tegnapelőtt a város főterén.

Egymásra néznek.

                             BROWN II. Érti ön ezt, James?

                             JAMES II: Igen, sir.

                             BROWN II. Ebben a mi pénzünk van, James.

                             JAMES II: Az ön szimata csalhatatlan, sir.

                             BROWN II: Azonnal oda megy, James.

                             JAMES II: Igenis, sir.

Brown II. az órájára néz.

                             BROWN II. Most négy óra van. Ötkor indul a gép

                             Budapestre, fél hatkor Belgrádba. Egyiket még

                             eléri. Az az időgép a mienk, James.

                             JAMES II: Igenis, sir.

                             BROWN II: Meg kell szerezni mindenáron. Menjen,

                             James.

                             JAMES II: Igenis, sir.

Gyorsított film.

James leszalad a lépcsőn.

Beugrik egy taxiba.

Rohan London utcáin.

James beszáll a repülőgépbe.

A gép száguld a felhők felett.

James beszáll egy taxiba.

Rohanás Szabadka utcáin.


59. A CIA IS FIGYEL

BELSŐ.


Egy terem tele számítógépekkel.

Egy fiatalember papírlapokat rak

egy idősebb elé.

                             JOHN: Felhívnám a figyelmét, őrnagy úr, egy hírre.

                             ŐRNAGY: Mutassa, John.

John fölülre emel egy lapot.

                             JOHN: Állítólag időutazók jelentek meg Jugoszlávia

                             egyik északi városkájában. Lehet, hogy humbug az

                             egész, de néha furcsa esetek válnak igazzá.

Az őrnagy figyelmesen olvas.

                             ŐRNAGY: Egy kis kalandra vágyik, John?

                             JOHN: Őrnagy úr?

                             ŐRNAGY: Azonnal odautazik, utánanéz a dolog-

                             nak. Értesítse a  legközelebbi helyi megbízottat.

                             JOHN: Értettem, őrnagy úr.

                             ŐRNAGY: Azonnal induljon, fiam. Túl nagy a tét.

                             JOHN: Igenis, őrnagy úr.

Gyorsított film.

John lerohan a lépcsőn.

Taxiba ül.

Repülőgépre száll.

A belgrádi repülőtéren taxiba száll.

A taxi Szabadka utcáin száguld.


60. A JAPÁNOK SE TÉTOVÁZNAK

BELSŐ.


Egy japán iroda belseje.

Kicsi. Teli van számítógépekkel.

Egy japán fiatalember jön.

Papírokat lenget.

Japánul megy ugyanaz a szöveg,

mint ami elhangzott Amerikában.

Utána gyorsítottan. Le a lépcsőn.

Taxi. Repülőgép. Belgrádi repülőtér.

Rohanás Szabadka utcáin.


61. A FRANCIÁK SE AKARNAK KIMARADNI

BELSŐ.


Egy francia iroda a francia kémszolgálatnál.

Számítógépek. Masinák.

Francia fiatalember jön.

A párbeszéd franciául ugyanaz, mint

amit hallottunk Amerikában.

Az eredmény is ugyanaz.

Gyorsított film. Csupa rohanás.

Lépcső. Taxi. Repülőgép.

Belgrádi reptér.

Szabadka utcái.


62. A KÍNAIAK SE KEVESEBBEK

BELSŐ.


Egy pekingi iroda.

Számítógépek. Masinák.

A kínai fiatalember kínaiul magyaráz.

Idősebb reagál. Az eredmény megint:

Gyorsított film. Egyre gyorsabbra vágott.

Taxi. Repülő. Belgrádi reptér.

Taxi. Szabadka.


63. ISMÉT A PALICS PARTJÁN

KÜLSŐ.


A palicsi tó a Bagolyvárnál.

A parton egy Audi 100-as áll.

Kiszáll belőle a kapitány és Sztipán.

A kapitány úgy bánik az öreggel,

ahogy a nagybeteggel szokás.

Sztipán elragadtatva nézi a tavat.

                             SZTIPÁN: Istenem, a Palics ugyanolyan maradt.

Kapitány lehajtja a fejét.

                             Meg van a Női Fürdő, itt vannak a horgászok.

                             Köszönöm, hogy hazafelé ide hozott.

Kapitány nem válaszol.

Lehajtja a fejét.

                             A horgászok mindig itt ültek. Reménykedtek.

                             Most is ugyanazok a halak vannak?

                             KAPITÁNY: Nem tudom. Ne haragudjon, én nem

                             vagyok idevalósi. Nem tudom.

Sztipán mutatja, hogy egyik horgász

halat fogott.

                             SZTIPÁN: Nagy fogás. Szép hal.

A horgász visszadobja a halat tóba.

                             De miért dobta vissza? Ezek bolondok?

Kapitány lehorgasztja a fejét.

                             Mondja, tán szanatóriumot hoztak létre Palicson?

Kapitány nemet int.

                             Csak fogadásból horgásznak?

                             KAPITÁNY: A hal nem ehető.

Sztipán megdöbben.

                             SZTIPÁN: Mi baja?

                             KAPITÁNY: A tó fertőzött. Lehet, hogy a hal beteg-

                             séget okoz. Fürdeni se szabad. Vagyis mindenki a

                             saját felelősségére fürdik. Ha fertőzést kap, maga

                             az oka.

                             SZTIPÁN: Nem tudták megőrizni a tavat?

                             KAPITÁNY: Hiszen itt van. Megőriztük.

Sztipán nézi a tavat, sírni kezd.

Zokszó nélkül sír. Csak a könnyei csorognak.


64. A VÁROSI TANÁCS MINDIG VIHAROS ÜLÉST TART

BELSŐ.


A városi tanács ülése.

Kasza József vezeti.

Éppen arról vitatkoznak,

milyen ünnepségen köszöntsék

a kilencvenöt év után hazatérteket.

                             SIFLIS: A Vajdasági Magyar Szövetség nevében azt

                             javasolom, hogy egyszerű, de bensőséges ünnepsé-

                             get szervezzünk. Üdvözölje őket a polgármester,

                             majd adjunk lehetőséget nekik, hogy a nyilvánosság

                             előtt beszámoljanak élményeikről.

Felugrik az egyik felháborodott

képviselő.

                             VUNJAK: A polgármester a VMSZ képviselője. Azt

                             javasolom, ha egyik pártnak joga van szerepelni,

                             akkor legyen erre joga a többinek is. A Szocialista

                             Párt nevében magam fogom köszönteni a jövevénye-

                             ket.

A másik.

                             SEPSEY: A VMSZ nem léphet fel az egész magyar

                             közösség nevében. Mint a magyarság másik számot

                             tevő pártjának képviselője azt indítványozom, húz-

                             zunk sorsot, ki köszöntse őket a küldöttség tagjai

                             közül.

A polgármester rendre inti a

felszólalókat.

                             KASZA: Felhívom a képviselő urak figyelmét, az

                             egész világ szeme rajtunk van. Itt most történelmi

                             eseményről beszélgetünk, hagyjuk a pártpolitikát.

Vunjak nem hagyja magát.

                             VUNJAK: Köszönjük a polgármester úr figyelmeztető

                             szavait. Mi is tudjuk, miről van szó. A nyilvánosság

                             kisajátításáról van szó.

Harmadik  képviselő emelkedik

szólásra.

                             SZABÓ: A Szabadkai Polgárok Szövetségének az

                             a véleménye, hogy a város polgársága nevében vagy

                             egyik közismert tudósunk vagy egyik művészünk

                             kapjon főszerepet.

Siflis  le sem ült.

                             SIFLIS: Jellemző az urak véleményére, hogy végig

                             sem hallgatták előterjesztendő javaslatom egészét,

                             máris bírálják azt.

Vunjak nemet int.

                             VUNJAK: Visszautasítom ezt a hangot. Jogunk van

                             kimondani, amit gondolunk.

Csatlakozik hozzá Sepsey.

                             SEPSEY: Nemcsak a VMSZ-nek lehet igaza!

Általános zúgolódás.

A polgármester csenget.

                             KASZA: Csendet kérek! A város egyik szép ünnepét

                             rontjuk el, ha veszekszünk. Kérem, a képviselő

                             urakat, legyünk konstruktívak.

Nagy fölháborodás.

                             HANGOK: Mi konstruktívak vagyunk! Mi jót akarunk!

                             Szót kérek! Javaslatom van!

Megszólal az elnöki csengő.


65. VUCSIDOL A RÉGI

KÜLSŐ.


A vucsidoli ház előtt áll meg a kocsi.

A ház nem változott.

Előtte görbe akácfa villanykaró.

A tetején tévéantenna.

Sztipán kíváncsian nézi.

                             KAPITÁNY: Ez az a ház?

Sztipán bólint.

                             Sokat változott?

Sztipán nemet int.

A kapitány is hallgat.

Sztipán a kaput simogatja.

Rekedten.

                             SZTIPÁN: Ez ugyanaz a deszka. Ismerem a gör-

                             cseit. Ismerem a fogását…

Elcsuklik a hangja.

                             KAPITÁNY: Már várják. Az unokája megígérte, nála

                             élhet.

Sztipán értetlenül.

                             SZTIPÁN: Nála? Ez az én házam.

A kapitány vállat von.

                             KAPITÁNY: No, igen. Jogilag bonyodalmas egy

                             ügy… A lényeg az, itt lakik majd.

A házból kiszalad egy kisfiú.

Odajön a kerítéshez, bámészkodik.

                             SZTIPÁN: Téged hogy hívnak?

                             DÉDUNOKA: Ne razumem nista. Ko si ti?

Sztipán megdöbben.

                             SZTIPÁN: Nem tud magyarul.

A kapitány vállat von.

                             KAPITÁNY: Pedig ez a dédunokája. Mondtam már,

                             Régen nem létezik az Osztrák-Magyar Monarchia.

                             Ez itt nem Magyarország. Szerbül beszél a gyerek.

                             SZTIPÁN: Bunyevác. Nem szerb.

                             KAPITÁNY: No, ideért a mi korunkba. Már maga is

                             ezen kötözködik.

A gyerek közelre jön.

                             DÉDUNOKA: Deda? Ti si deda?

Sztipán elsírja magát.

                             SZTIPÁN: Hol van Mándó?

Körül néz. A kapitány nem szól.

A gyerek is csak bámul.

                             Itt a házam, de nincs a feleségem. Tegnap még itt

                             volt…Hova lett Mándó? Hova lett az életem?

A lába összecsuklik.

A kapitány melléje ugrik.

                             KAPITÁNY: Hívjál valakit, öcskös. Rosszul lett a

                             deda. Sztipán bácsi! Térjen magához!

Veregeti az arcát.


66. A NEMLÉTEZŐ TALÁLMÁNY ÁRA

KÜLSŐ.


Gride egy trafikban cigarettát vásárol.

Melléje áll James II.

Suttog.

                             JAMES II. Gride úr…

A mérnök meglepődik.

Elmosolyodik.

                             GRIDE: Ön angol?

                             JAMES II: Természetesen, sir. Brown urat képvi-

                             selem.

                             GRIDE: Ó, a jó öreg Brown…

Elakad.

                             Miket mondok, hiszen ő már… Ez egy mai Brown.

James II. bólint.

                             JAMES II: Mai Brown, sir, de a cég a régi. Számítunk

                             az ön közreműködésére továbbra is.

Gride széttárja a karját.

                             GRIDE: Sajnos, nem tudok semmit a lényegről.

                             JAMES II: A találmány a mienk!

                             GRIDE: Higgye el, nem alszom azóta. Töröm a fejem,

                             hogyan lett időgép a masinából…

James II. közel hajol.

                             JAMES II: Ne próbáljon átejteni! Az életével játszik.


67. A FRANCIA IS JELEN VAN

KÜLSŐ.


Az egyik szabadkai bolt előtt.

Katica kíváncsian nézi a ruhákat.

Ő maga is mai divat szerint öltözött.

Melléje lép a francia fiatalember.

                             FRANCIA: Asszonyom, az ön édesapja hol van?

                             KATICA: Tessék?

                             FRANCIA: Asszonyom, ne vegye tolakodásnak,

                             csak azt szeretném közölni, mi hajlandók vagyunk

                             a legmagasabb árat kifizetni.

Katica meglepődik.

                             KATICA: Ki maga?

A francia egy névjegyet ad át.

                             FRANCIA: Ezt a számot bármikor hívhatja. A világ

                             leggazdagabb asszonya lesz, ha felhív.


68. SAJTÓÉRTEKEZLET

BELSŐ.


A városháza díszterme.

Tömve újságírókkal.

Kíváncsi emberek tolonganak

az ajtónál. Az emelvényen Siflis

és a négy időutazó. Sztipán és Jócó

igazi parasztruhájukat viselik.

                             SIFLIS: Hölgyeim és uraim! A világsajtó nagy

                             érdeklődéssel fogadta, hogy városunkban

                             megjelent négy ember, akikről már régen meg-

                             feledkeztünk, akikről még a krónikák se számoltak

                             be, akik kilencvenöt évvel ezelőtt eltűntek.

                             Az időben utaztak ők. S most itt vannak velünk.

Jócó hirtelen térdre veti magát.

                             JÓCÓ: Haza akarok menni! Sztipán, segíts!

A fényképészek fotóznak.

A kamerák Jócóra irányulnak.

                             SIFLIS: Bocsássanak meg neki, idegileg megviselte

                             mindaz, ami történt vele.

                             JÓCÓ: Ez nem a mi világunk, Sztipán. Ez csak

                             hasonlít rá. Nekem ez pokol. Nincs meg a szőlőm,

                             azt mondják, a szövetkezet kivágta. Miféle szövet-

                             kezet? Tegnapelőtt még megvolt.

Sztipán szeméből folynak a könnyek.

Kézen fogja Jócót. Megöleli.

                             És hol van Júle? Fiatalabb és erősebb, mint én, nem

                             tűnhetett el a semmibe?


69. ITT VANNAK A KÍNAIAK IS

BELSŐ.


A női vécébe lép be Katica.

Írja az ajtón: DAMEN.

Mikor belép, egy pillanatig üres az előtér,

két lépést tesz, valahonnan felülről

egy kínai nő ugrik elébe.

                             KATICA: Jaj! Honnan jött?

Felismerhető hangsúllyal.

                             KÍNAI: Kínából. Ne feledje, mi vagyunk a jövő.

Egy tekercs selymet nyom Katica kezébe.

                             Ezt ajándékba hoztam. Emlékeztető.

                             Mi vagyunk a legnagyobbak. Nemsokára mi leszünk

                             a leggazdagabbak is. Mondja meg a férjének,

                             velünk kössön üzletet. Érti?


70. TAGTOBORZÁS

BELSŐ.


A városháza folyosója.

Sztipán kivezeti a teremből a szipákoló

Jócót. Nem is vigasztalja, csak átöleli

a vállát. A folyosó végéből gyors léptekkel

ér melléjük egy elegáns úr.

                             ELEGÁNS: Uraim! A nemzet érdeke, hogy önök

                             betagozódjanak a Horvát Szövetségbe.

Nem felelnek. Nem is értik.

                             Önök le sem tagadhatják, hogy bunyevácok.

                             A népszerűségük segíti majd a munkánkat. Nálam

                             vannak a tagsági könyveik, mindjárt a kezükbe

                             adom őket.

Barna bőrtáskáját kinyitja.

De a folyosó másik oldaláról

odaér egy magas férfi.

                             MAGAS: Uraim, ne hallgassanak rá. Az igazi

                             érdekeinket a Demokratikus Közösség védi. Minden

                             igaz hazafi a Demokratikus Közösség tagja. Mi

                             számítunk önökre. Nekünk szükségünk van önökre.

Az elegáns bekattintja a táskáját.

                             ELEGÁNS: No, tűnj innen! Nem látod, tárgyalok az

                             urakkal? Ne avatkozz bele!

A magas nem vesz tudomást

ezekről a szavakról.

                             MAGAS: Ne hagyják magukat csőbe húzni. Ha

                             hithű katolikusok, ha igazszívű horvátok, akkor csak

                             csak egy utuk van: a Demokratikus Közösség.

Az elegáns eléje lép.

                             ELEGÁNS: Menj innen, te átkozott!

A magas meg akarja kerülni.

                             MAGAS: Uram, elállta az utamat. Erre nincs joga!

Vitatkoznak egymással,

Sztipán továbbindul Jócóval.

Az szipogva kérdi:

                             JÓCÓ: Mit akarnak?

                             SZTIPÁN: Az ő világuk. Az ő küzdelmük. Az ő

                             vitájuk. Nem érdekel.

                             JÓCÓ: Ugye, ez nem a mi világunk? Nem az igazi

                             Vucsidol? Az igaziban ott van Júle!


71. A RÉGI REPÜLŐGÉP AZ ÉRDEKLŐDÉS KÖZPONTJÁBAN

KÜLSŐ.


A főkapitányság udvara.

A rendőrautók között áll a repülőgép.

A külföldi újságírók buzgón fényképezik.

Többen mikrofont tartanak Gride elé.

                             GRIDE: Láthatják, korabeli találmány. Nem volt

                             időm áttanulmányozni, mi a különbség a  ma alkal-

                             mazott technikák, és a Sztipán úr műszaki megol-

                             dása között.

Az újságírók kérdésözöne

következik.

                             POLITIKA: Hogyan válhatott a repülőgép időgéppé?

                             LE MONDE: Mi teszi lehetővé az időutazást?

                             THE SUN: Az ön jelenléte bizonyítja, hogy lehetsé-

                             ges az idő dimenziójának a meghódítása. Ön volt

                             az idea megvalósítója?

Gride tehetetlenül tárja

szét karjait.

                             GRIDE: Ezek azok a kérdések, amelyekre nem

                             tudom a választ. De ígérem, arra szánom az életem,

                             hogy ezt a választ megkeressem.


72. KIÉ A REPÜLŐ?

BELSŐ.


A polgármester irodája.

A kapitány és Kasza kávéznak.

                             KAPITÁNY: Parancsot kaptam, hogy a repülőt

                             azonnal szállítsam Belgrádba.

                             KASZA: A Műszaki Kar tanárai kérték, hogy holnap

                             átnézhessék. Szerintem, azért van Szabadkának

                             egyeteme, hogy az ilyen ügyekben részt vegyen.

A kapitány legyint.

                             KAPITÁNY: Kit érdekel, hogy mit gondolunk itt

                             Szabadkán? A rendőrségnél szubordináció van.

                             Pofa be, parancsot teljesítsd.

Kasza kortyol a kávéból.

                             KASZA: Köztes megoldás is van. Kettő is. Eljöhetnek

                             Szabadkára és kérhetnek engedélyt a gép átnézésé-

                             re. Másrészt meg gondok adódhatnak a szállítás

                             körül. Mondjuk két napig. Addig a Műszaki Kar

                             tanárai átnézik a gépet.

A kapitány bólogat.

                             KAPITÁNY: Hol az én hasznom?

                             KASZA: Javul a város és a rendőrség vezetőségének

                             viszonya.


73. AMERIKAI AJÁNLAT

BELSŐ.


Szállodai szoba.

Most itt alszik Gride és Katica.

Csak a férfi van benn.

Kopognak.

                             GRIDE: Ki az?

                             HANG: Roomservice.

                             GRIDE: Tessék.

Az amerikai lép be.

Egyik kezében saját táskája,

másikban egy laptop.

                             Maga kicsoda?

Az amerikai közvetlen ember.

                             AMERIKAI: Az amerikai NASA-tól jöttem. Űrutazá-

                             sokkal foglalkozunk. Voltunk a holdon. Hallotta?

                             GRIDE: Igen. Mit óhajt?

                             AMERIKAI: Fölkínálom a lehetőséget, hogy nálunk

                             folytassa a kutatásait.

                             GRIDE: Angol vagyok. Vagyis…

                             AMERIKAI: Vagyis skót. Nem nemzetben gondolko-

                             dom. Minden tekintetben nálunk a kutatás egyetlen

                             lehetősége. Azt ajánlom, erről nyugodtan kérdezze

                             meg angol kollégáit. Hoztam ajándékba egy laptopot.

                             Rajta van egy külön program a nálunk folyó kutatás-

                             ról. Nézze meg!

Gride a fejét fogja.

                             GRIDE: Ne ilyen gyorsan! Nem tudom, mi a laptop.

Az amerikai szétnyitja.

                             AMERIKAI: Nézze. Kézi számítógép. Itt kapcsolom

                             be. Ha itt megnyomom, kinyílik a NASA programja.

                             GRIDE: Nem tudom kezelni.

                             AMERIKAI: Két perc alatt megtanulja. Ezt még

                             egy hülye is tudja kezelni olyan egyszerű. Ne féljen

                             tőle. Azonkívül itt lakom a 307-ben, átszól értem,

                             mindent megmutatok.

                             GRIDE: Őszintén szólva, én nagyon angolpárti

                             vagyok.

                             AMERIKAI: Nem baj. Nem sietünk sehova. Menjen

                             haza Angliába, nézzen körül, maga fog nekem

                             jelentkezni. Majd meglátja. Használja egészséggel!

Kifelé indul. Gride nézi a laptopot.

Az amerikai visszaszól az ajtóból.

                             A 307-es szobában vagyok.


74. A MAI VILÁG REJTELMEI

BELSŐ.


Sztipán házának a szobája.

Sztipán alszik a dunna alatt.

Fölriad. A szeme a szemközti falon

függő képre esik. A fényképen ő és Mándó.

Retusált, megszépített, igazi falusi fotó.

Nézegeti, s egyszer csak kék fény vibrál

a képen. Működik a sarokba állított tévé.

Felül. Nézi.

A választásokra készített propagandafilm.

Először Vukovár ostromát látjuk.

Szétlőtt város. Romok. Egy öregembert

talicskában menekítenek.

Aztán a krajinai szerbek menekülését.

Végtelen sor traktor és szekér a menekülőkkel.

Egy kisfiú vezeti a traktort, amelyre öt asszony

kapaszkodik. Aztán az albán menekülők

következnek. Gyalog mennek a hegyeken át.

Szamárháton egy öregasszony. Gyerek lóg

egy férfi hátán. Most bombák robbannak.

A NATO repülőgépei felszállnak a hajókról.

Omlanak a hidak. Aztán tüntetők jönnek

Belgrád utcáin. Megütköznek a rendőrökkel.

Ég a belgrádi parlament épülete.

„Győztünk!” hirdetik a plakátok.

Sztipán sír.

Bejön a szobába a dédunokája.

Nézi az öreget.

Kilenc-tíz év körüli kisfiú.

                             DÉDUNOKA: Deda, te sírsz?

Sztipán igent int.

                             Miért sírsz?

Sztipán kifújja az orrát.

                             Megvert valaki?

Sztipán megrázza a fejét.

                             SZTIPÁN: Mond, te nézed a képet?

                             DÉDUNOKA: A televíziót?

                             SZTIPÁN: Igen. A televíziót.

                             DÉDUNOKA: Nézem ám. Mindent. A Tom és Jerryt,

                             a Batmant, a sorozatokat, a híradót.

Sztipán megsimogatja a gyereket.

                             SZTIPÁN: Ezt mind kitalálják?

                             DÉDUNOKA: Ezt?

Megfordul. A tévén éppen az

egyik tömegsírt tárják fel.

                             Ezt nem találta ki senki. Ide temették a legyilkoltakat.

                             SZTIPÁN: De miért gyilkolták le őket?

                             DÉDUNOKA: Ezek itten muzulmánok voltak. Amazok

                             meg, akiket az elébb láttál, azok albánok.

                             SZTIPÁN: És miért gyilkolták őket?

                             DÉDUNOKA: Mert nem akartak elmenni.

                             SZTIPÁN: Honnan?

                             DÉDUNOKA: Hát a házaikból.

                             SZTIPÁN: Én nem értem… Sok mindent nem

                             értek…

                             DÉDUNOKA: Én mindent tudok. Te csak kérdezz

                             meg engemet. Most hagylak aludni, mert anya

                             azt mondta, ne zavarjalak.

Megfordul.

A képernyőn ismét elindult

a választási film. Vukovár.

                             Akarod nézni vagy kapcsoljam ki?

                             SZTIPÁN: Kapcsold ki, és gyere ide.

A gyerek kikapcsolja a tévét.

Odafut Sztipánhoz.

                             Adj egy puszit.

A gyerek átöleli, megcsókolja.

                             A másik felére is.

Megfordítja a fejét. Kap még puszit.

Ő is  lassan, szertartásszerűen megcsókolja

a dédunokát.

                             Vigyázz magadra. És ne nézd a híradókat, ha nem

                             muszáj. Jó?

A gyerek azt kiáltja:

                             DÉDUNOKA: JÓ!

És kiviharzik, csak úgy csattan az ajtó.

Sztipán arcán könnyek csorognak.


75. ÜZEMKÉPES A REPÜLŐGÉP

KÜLSŐ.


A rendőrfőkapitányság udvara.

A kék rendőrautók között áll a repülőgép.

A kerítés mellől nézik Sztipán és Jócó.

Utóbbi kezében húszliteres tartály.

Napkelte. A vöröslő fényben a kapuhoz

mennek. Az őr alszik a bódéjában.

Kopognak neki. Dörzsöli a szemét.

                             RENDŐR: Mi az? Mit akarnak?

                             SZTIPÁN: Át kell vizsgálni a repülőgépet.

                             RENDŐR: Senkit se szabad beengednem. Ma

                             az egyetemről jönnek a tanárok, hogy megnézzék.

                             SZTIPÁN: Éppen azért jöttem ilyen korán, hogy

                             előkészítsem.

                             RENDŐR: Maga?

                             SZTIPÁN: Én vagyok a gép feltalálója. Én vagyok

                             Francziskovics Sztipán. Nem hallott rólam?

                             Engem maga a kapitány vitt az új kocsiján. Nem

                             tudja?

A rendőr kijön a bódéból.

Nézegeti a két jövevényt.

Sztipán a Petrich-féle gumiöltönyt

viseli, Jócón ünneplő, de régies ruhája van.

                             RENDŐR: Nekem azt mondták, senki a gép közelébe

                             ne menjen.

                             SZTIPÁN: Ne is menjen. Vigyázni kell rá. Nem pedig

                             aludni mellette.

                             RENDŐR: Hát elszunnyadtam… Hajnalban.

                             SZTIPÁN: Értem én. Csak most föl kell tölteni a

                             gépet, átnézni, hogy a tanár urak ne jöjjenek hiába.

                             Gondolja, fölébresztettük volna, ha rosszat

                             akarnánk?

Rendőr nem tudja, mit válaszoljon.

Kinyitja a kaput.

                             RENDŐR: Jöjjenek be. Értsék meg, én is félek.

Bemennek az udvarra.

Sztipán körüljárja a repülőt.

Megnézi a köteleket, a propellereket.

                             JÓCÓ: Minden rendben van?

                             SZTIPÁN: Nem tört el semmi. Működni fog.

Kinyitja az ajtót.

                             Hozzad a petróleumot. Most föltöltjük a motort.

A rendőr téblábol mellettük, aztán

visszamegy a bódéjába. Ásít egy nagyot.

                             JÓCÓ: Elég lesz húsz liter?

                             SZTIPÁN: Azt csak bízd ide. A világ végére

                             elröpülünk, ha kell.


76. ÚJRA AZ ŰRBEN

BELSŐ.


A gép belsejében.

Öntik az üzemanyagot a tartályba.

                             JÓCÓ: Nem sajnálod itt hagyni őket?

                             SZTIPÁN: Sajnálom. Persze. A lányom. A déduno-

                             kám. De ez nem az én világom.

Jócó hevesen bólogat.

                             JÓCÓ: Az enyém se.

Sztipán kidobja az ajtón az üres

kanisztert. Leülteti Jócót.

                             SZTIPÁN: Itt ülj. Fogódzkodj.

Ő is leül a pilótaszékbe.

Bekapcsolja a motort.

                             Nem vagyok képes elviselni ezt. Innen el kell menni!

Jócó helyesel.

                             JÓCÓ: Így van! El kell menni!

Sztipán hátranéz.

                             SZTIPÁN: Nem garantálom, hogy visszatalálunk

                             a mi időnkbe. Jól meggondoltad?

                             JÓCÓ: Megyek veled. Akármi lesz velünk.

Sztipán elkapja a kormányrudat.

                             SZTIPÁN: Innen el kell menni! Isten segíts!

Fölrántja a rudat.

A gép fölszáll.

A kamera lenéz. Elhagyjuk az udvart.

Aztán a várost. Aztán Közép-Európát.

Aztán Európát.

A földet látjuk távolodni.

                             JÓCÓ: Tudod, Sztipán, téged Mándó vár, engem

                             meg Júle. Nem érdemes nélkülük élni. Nem érdemes

                             szőlő nélkül, szüret nélkül, homoki bor nélkül élni.

Sztipán az ablakhoz lép.

                             SZTIPÁN: Ha utazni akarnak az időben, majd

                             kitalálják maguknak, hogy kell csinálni. Mi meg-

                             keressük saját életünket…

Jócó fölugrik a székből,

kinéz az ablakon.

Befogja a szemét.

                             JÓCÓ: Ugye, Sztipán, vár engem a Júle valahol..,

A kamera kinéz az ablakon.

Harsog a zene.

Szállunk a csillagok között.

Sokáig szállunk.

Szinte már unalmassá válik,

De nem hagyjuk abba.

S erre a csillagok közti száguldásra jön rá a


                             LEJELENTÉS